Начало Новини Актуално Покана за Общо събрание на ТПП - Стара Загора - 10.05.2018 г. - Зеленият хълм

Покана за Общо събрание на ТПП - Стара Загора - 10.05.2018 г. - Зеленият хълм

Актуално
cci bg logoУправителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 10 май (четвъртък) 2018 г. от 17:00 ч., в залата на комплекс Зеленият хълм, Стара Загора, ул. Никола Икономов 6, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2017 г.
2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2018 г.
3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2018 г.
4. Разни
В т. Разни ще бъдат представени новите проекти и дейности на Палатата,които са с пряка практическа полза за фирмите и ще се представят предстоящите посещения в Стара Загора на бизнес мисии от провинция Бавария, Германия и Швейцария.
При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.
Като член на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Ви каним да вземете участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.
Приложено Ви изпращаме текст на пълномощно за целите на Общото събрание в случай, че упълномощавате друго лице да Ви представлява. Едно лице може да представлява на събранието не повече от трима члена.
Регистрирането на делегатите ще започне от 16:30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност за лично представляващите дружествата и пълномощно (за упълномощените). 
Моля, до 04.05.2018 г. да потвърдите участието си в Общото събрание с обратен е-мейл office@chambersz.com или като се обадите на тел. 042 626297, 626033.

Още новини