Начало Новини Актуално Покана от министерството на енергетиката за заявяване на интерес за инвестиционни намерения жт страна на големи предприя

Покана от министерството на енергетиката за заявяване на интерес за инвестиционни намерения жт страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора

Актуално

Министерството на енергетиката обявява покана за заявяване на интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора.

Обща информация

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 за създаване на Фонда за справедлив преход, държавите членки изготвят съвместно със съответните местни и регионални органи един или повече териториални планове за справедлив преход.

Министерството на енергетиката е определено за отговорно ведомство по изготвянето на териториални планове за справедлив преход за трите области - Стара Загора (и следните прилежащи общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа), Перник и Кюстендил.

Към момента изготвените проекти на териториални планове, са съгласувани от министъра на околната среда и водите със становище по екологична оценка № 3-2/2023 г. от 10.02.2023 г. С активното участие на заинтересованите страни документите са в процес на преработване с цел отчитане резултатите от актуализацията на Националния план енергетика и климат и тези от работата на Комисията за енергиен преход. Проектите на документи са публикувани на адрес https://www.me.gaovernment.bg/themes-c389.html .

 

ВАЖНО!

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/1056 „в региони, определени като подпомагани региони за целите на член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, ФСП може да предоставя подкрепа за производствени инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния план за справедлив преход въз основа на информацията, изисквана съгласно член 11, параграф 2, буква з) от настоящия регламент. Тези инвестиции са допустими само когато са необходими за изпълнението на териториалния план за справедлив преход, когато допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. и за постигане на свързаните екологични цели, когато подкрепата за тях е необходима за създаването на работни места в определените територии и когато тези инвестиции не водят до преместване по смисъла на член 2, точка 27 от Регламент (ЕС) 2021/1060
По отношение на предприятията, различни от МСП, производствените инвестиции следва да се подкрепят само ако са необходими за смекчаване на последиците от загубата на работни места, произтичаща от прехода, посредством създаване или зашита на значителен брой работни места и ако не водят до преместване на дейността, нито са резултат от такова преместване
                                                                                                                               

Публичната подкрепа за производствени инвестиции за големи предприятия е разрешена, при условие че се осъществява при спазване на условията, предвидени в Насоките за регионалната помощ. В проекта на териториален план за област Стара Загора по линия на Фонда за справедлив преход (ФСП) е планирана подкрепа за производствени инвестиции в големи предприятия - (инвестиции в недвижими активи или нематериални активи с оглел на производство на стоки и/или услуги, като по този начин се допринася за регионалното икономическо развитие и заетост).

Големи предприятия (предприятия, различни от МСП) могат да получат подкрепа от ФСП за производствени инвестиции в много ограничени случаи, в региони, които са определени като подпомагани региони в съответствие с член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС. В съответствие с втора алинея на член 8, параграф 2 и член 11, параграф 2, буква з) от Регламента за ФСП, в териториалния план за справедлив преход трябва да е показано, че тези инвестиции изпълняват кумулативно следните четири условия:

1)   необходими са за изпълнението на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора (Стара Загора и следните прилежащи общини - Нова Загора, Ямбол, Симеоноврград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа);

2)  допринасят за прехода към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и за свързаните с това екологични цели;

3)   подкрепата за тях е необходима за създаване на работни места на определените територии (виж по-горе) и

4)   тези инвестиции не водят до преместване, както е определено в т.27, чл. 2 на Регламент (ЕС) 2021/1060.

Дейностите, които се очаква да бъдат финансирани в област Стара Загора, са посочени в проекта на Териториален план за справедлив преход https://www.me.government.bg/themes-c389.html и най-общо включват (индикативни дейности, до одобрение на проекта на Териториален план за справедлив преход):

- Инвестиции, свързани с веригата на производство и потребление на зелен водород - местни производствени мощности в мащаб за производство на електролизьори, горивни клетки, зарядни станции за водород, задвижващи системи базирани на горивни клетки, софтуерни системи и/или компоненти и др., свързани с веригата на производство и потребление на зелен водород;
- Създаване на индустриални паркове с нулеви емисии;
- Изграждане на фотоволтаични паркове с електролизьори или системи за съхранение на енергия;
- Индустриални дейности, използващи зелен водород като суровина;
- Производство и пренос на биометан, производство на електрическа енергия от вятър;
- Обучения и преквалификация;
- Мерки за енергийна ефективност и ВЕИ с фокус върху енергийната бедност;
- Диверсификация и адаптация на предприятията към икономическия преход;
- Изследвания и иновации в предприятията.

[Моля запознайте се с по-подробните описания в проекта на Териториален план]

Примери за инвестиции в големи предприятия от приетите териториални планове за справедлив преход на други държави-членки: изграждане на помпено-акумулираща водноелектрическа централа; център за поддръжка на възобновяема енергия; изграждане на соларен парк; изграждане на вятърен парк; завод за рециклиране на пластмасови отпадъци чрез метанолиза; трансформация от производство на машини и оборудване за въгледобив в посока производител на промишлени трансмисии, по-специално за вятърни паркове; промяна в дейността на компанията от производител на минно оборудване към производство на оборудване за други отрасли, по-специално за енергетиката; разработване и маркетинг на зарядни устройства за електрически автомобили и автобуси; изграждане на производствена линия за серийно производство на водородни автомобили и център за компетентност за термопомпи; инвестиции в нови производствени линии за изграждане на електрически/акумулаторни плавателни съдове или други чисти горива; разработване на нови поколения домакински уреди; кръгова икономика - възстановяване на пластмаса и производство на алтернативни горива и пр.

Изисквания

В рамките на настоящата покана се събират заявления за интерес за инвестиционни намерения от страна на големи предприятия (по смисъла на Закона за счетоводството) във връзка с финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора. Заявленията ще бъдат събрани за целите на работата на Министерството на енергетиката по финализиране на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора и по никакъв начин не ангажират Министерството на енергетиката с осигуряване на финансиране на инвестициите по получените заявления.

На база получените заявления за интерес, ще бъде изготвен индикативен списък от големи предприятия и инвестиции, които ще бъдат включени в проекта на Териториален план за справедлив преход на област Стара Загора. По принцип списъкът на производствените инвестиции и предприятия остава индикативен дори след като бъде одобрен от Европейската комисия в рамките на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора. Включването на нови производствени инвестиции и големи предприятия, след одобрението на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора, няма да изисква нито изменение на съответния списък в Териториалния план, нито изменение на плана. В същото време, включените в индикативния списък прозводствени инвестиции и големи предприятия (или идентифицирани в последствие, след одобрение на проекта на Териториален план) следва да преминат процес на избор и оценка, при прилагане на механизма на управление на Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора, удостоверяваща съответстие с критериите, определени в Регламента за общоприложимите разпоредби (Регламент (ЕС) 2021/1060) и Регламента за ФСП (Регламент (ЕС) 2021/1056), заедно с проверка на тяхното съответствие с приложимото право, включително правилата за държавна помощ.

Заявления за интерес по настоящата процедура се подават в приложения формат. Допустими участници са големи предприятия (предприятия, различни от малки и средни предприятия) по смисъла на Закона за счетоводството, а именно, предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показателя: 1. балансова стойност на активите - 38 000 000 лв.; 2. нетни приходи от продажби - 76 000 000 лв.; 3. средна численост на персонала за отчетния период - 250 души. При попълване на формата следва да се предоставят всички необходими описания и обосновки, както и доказателства за спазване на изискванията, описани по-горе, а именно:

1)    Заявителят е голямо предприятие (посочват се критериите и формата на съответствието);
2)    Допустими инвестиции;
3)    Ефект върху заетостта;
4)    Принос към целите за климатична неутралност;
5)    Принос към целите на териториалния план за справедлив преход;
6)    Липса на преместване и пр.

Средствата от Фонда за справедлив преход се предоставят чрез открити, прозрачни и конкурентни процедури след одобряване на плановете за справедлив преход от страна на Европейската комисия.

Срок

Предложения по настоящата покана се попълват съгласно приложения образец и се подават в срок до 6 ноември 2023г. на следния електронен адрес: tpsp@me.government.bg .

Важно! Анонимни предложения без попълнена колона 1 и колона 2 няма да бъдат разглеждани.

 

 
 
   
Колона 1: Попълва се наименованието на предприятието, което заявява интерес. Посочват се критериите и формата на съответствие с изискванията за голямо предприятие.

Колона 3: Посочва се дали понастоящем предприятието притежава активи, разположени в област Стара Загора. В случай, че притежава активи, предоставя се описание на активите, както и връзката на инвестицията с притежаваните активи и/или трансформацията им.

Колона 4: Описва се потенциалната инвестиция и се представя обосновка за съответствие с допустимите дейности и разходи по Фонда за справедлив преход. Проекти на териториални планове за справедлив преход са публикувани на
[ https://www.me.gaovernment.bg/themes-c389.html ]. В описанието следва ясно да се представи обосновка на съответствието с четирите кумулативни критерия за допустимост на инвестициите, посочени в Общо описание в обявата по-горе.

Колона 5: Посочва се общата прогнозна стойност на инвестицията

Колона 6: Посочва се формата, вида и размера на безвъзмездните средства, необходими за изпълнението на инвестицията

Колона 7: Посочват се брой нови работни места, които се очаква да се създадат в резултат на инвестицията, и/или брой работни места, чието закриване ще бъде предотвратено в резултат на инвестицията

Колона 9: Посочва се на какъв етап е инвестицията в т.ч. етап, издадени необходими разрешителни, осигурени активи и други дейности по подготовка или изпълнение на инвестицията и пр.

Образецът се попълва на български или английски език!

 

Приложение: Оригинален документ

Още новини