Начало Новини Актуално Покана към работодатели за участие в проект Новo начало - от образование към заетост

Покана към работодатели за участие в проект Новo начало - от образование към заетост

Актуално
Бюро по труда

Дирекция Бюро по труда - Стара Загора отправя покана към работодателите за участие в проект Новo начало - от образование към заетост, Схема BG051PO001-1.1.06 - Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж. Ще се проведе информационен ден на 19 октомври от 10.00 часа в Център Работа на сградата на МТСП, ул. Стефан Караджа №8 в Стара Загора.

В проекта могат да участват:
-     Работодатели, които разкриват работни места във всички сфери на икономиката, с изключение на такива осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибно стопанство.

В Проекта не могат да участват :
-      Работодатели представители на държавните и общински администрации (съгласно Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местна администрация) ;
-       Работодатели представители на  структури на съдебната власт съгласно Закона за съдебната власт.

РАБОТОДАТЕЛИТЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ПРОЕКТА, АКО ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

1.    Да не са в открито производство по несъстоятелност, да нямат сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че работодателят е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, и да не е преустановил дейността си.
2.    Да не са обявени в несъстоятелност.
3.    Да не се намират в производство по ликвидация и да не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
4.    Да нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която работодателят е установен.
5.     Управителите или членовете на управителния орган на организацията да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. както и против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари.
6.    Да не одобряват за наемане на разкрито от тях работно място безработни лица, освободени от тях или свързани с тях предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от подаване на Заявката.
7.     Да не разкриват работни места, за които са получили финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.
8.    Да не разкриват работни места в сферата на селското, горското и рибно стопанство;
9. Да попадат в обхвата на чл.1, т. 1 на Регламент 1998/2006, който се прилага за помощи към работодатели във всички сектори на икономиката с изключение на следните:
а) помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурата, обхваната от Регламент (ЕО) № 104/2000
б) помощ в подкрепа на дейности в първичното производство на селскостопански продукти ,
в) помощ в подкрепа на дейности, свързани с преработката  и търгуването  на селскостопански продукти, в следните случаи:
-     когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на такива продукти, закупени от първичните производители или пуснати на пазара от съответните предприятия, или
-    когато условие за предоставянето на помощта е същата да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;
г) помощ, пряко свързани с изнасяните количества, със създаване и функциониране на дистрибуторските мрежи или с други текущи разходи на експортната дейност.
д) помощ, чрез която се предоставя предимство на местните пред вносните стоки;
е) помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор, както е дефиниран в Регламент(1407/2002).;
ж) помощ свързана с придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, извършващи сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение;

Важно: При включване в заявката на работодателя на работни места от посочените дейности по точка 9 от а) до ж), същите не се одобряват.

II. Проекта “Новo начало – от образование към заетост ” предоставя на работодателите следните възможности:

Работодателите  могат да заявяват работни места за стажанти по Проекта във всички сфери на икономиката, с изключение на селското, горското и рибно стопанство.
Работодателят посочва в Заявката за разкриване на работно място за всяка позиция:
- длъжност, идентична на посочената за кода по НКПД;
- брой работни места;
- описание, съдържащо информация на дейностите при изпълнението на длъжността, в съответствие с описанието на дейностите, извършвани от единичните групи по НКПД.
- обект/ местонахождение на работното място (адрес);
- вид и срок на подкрепа на трудовия договор;
- изискуемата професия/специалност за заемане на длъжността, по която безработното лице ще бъде наето на работа.

Забележка: Работодателят наема безработно лице на длъжност по Проекта, в съответствие със заявеното работно място и посочената от него  професия/специалност. Определя наставник, който ще отговаря за обучението на работното място на наетото лице/а

Работодателят извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица за заемане на заявеното работно място за стажуване.
Работодателят сключва договор за заетост /по образец/ с Агенция по заетостта, чрез ГД „УЗ” и съответната дирекция “Бюро по труда” за осигуряване на заетост на одобрените от него безработни лица .за период не по-малко от 6 месеца. Договорът за заетост се сключва, след като работодателят одобри безработно/и лице/а.

Забележка:
1. Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 /дванадесет/ месеца от подаване на Заявката.
2. Работодателят не може да разкрива работни места, за които е получил финансиране по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г.
При прекратяване на трудовия договор на лицето по време на заетостта по Проекта по инициатива на работодателя без виновно поведение на лицето, работодателят възстановява изплатените по Проекта средства за това работно място.

Работодателят получава средства за всяко наето като стажант по Проекта лице,  за период не по-повече от 6 месеца.

ІІІ.  Документи за кандидатстване по Проекта:
-    Заявка за разкриване на работно място по Проекта, на което да бъде наето безработно лице  от работодателя  (по образец).
-    Съдебно решение, заверено  „Вярно с оригинала”, Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или нотариално заверено копие, издадено в рамките на 6 месеца преди датата на подаване на Заявката ИЛИ копие на ЕИК (единен идентификационен код ), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено  „Вярно с оригинала” ИЛИ копие на документ за регистрация на дейността на друг законов ред, заверено ”Вярно с оригинала”
-    Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявката.
-    Удостоверения от съответния съд по регистрация на работодателя за обявяване в несъстоятелност и ликвидация /не се изисква за работодатели с ЕИК/.
-    Свидетелство за съдимост на управителя /собственика/ и членовете на управителния орган.
-    Декларация по Проекта /Образец 1/, попълва се от управителя /собственика/ и членовете на управителния орган.
-    Декларация за получени държавни помощи на Регламент на Комисията (ЕО) № 1998/2006 г.за минималната помощ /Образец 2/
-    Декларация за нередности /Образец 3/..
Образците на заявка и декларации са публикувани в електронната страница на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg.

ІV. Предоставяне на  държавна помощ под формата на средства за заетост на включените в Проекта работодатели за наемане на  безработни младежи до 29 год. възраст за стажуване по посочена професия/специалност и техните наставници:

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства в размер на:
1.    Разходи за възнаграждения за стажуване при работодател -  300 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.
2.    Разходи за възнаграждение на наставници, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите.  Месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ  за страната.
3.    Осигурителни вноски, начислени  за сметка на работодателя за стажуващи и наставници:
-    възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от  КТ;
-    възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
-    дължимите осигуровки по КСО.

Получените от работодателя средства за възнаграждения се считат за държавна помощ по смисъла на Регламент на Комисията (ЕО) № 1998/2006. Относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване, публикуван в Официален вестник на Общността OB L 214/09.08.2008). се прилагат следните определения:
1.    „помощ“ означава всяка мярка, която изпълнява всички критерии, определени в член 87, параграф 1 от Договора;
2.    „схема за помощ“ означава всеки акт, на базата на който и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, на базата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

Важно: Предоставените средства на работодателите, заявили участие в операцията, за стажуване на представителите на целевата група, както и средствата, предоставени на наставниците, се считат за държавна помощ, съгласно Регламент 1998/ 2006 на комисията относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за ЕО за минимална помощ, ОB L 379 /28.12.2006 г.
Получената безвъзмездна финансова помощ следва да бъде натрупана с други минимални помощи, получени в периода на последните три финансови години, като в резултат на това натрупване не трябва да се превишава сумата от 391 166 лева. За предприятията, осъществяващи дейности в отрасъл “шосеен транспорт”, общият размер на минималната помощ не може да надхвърля 195 583 лева за период от три финансови години.
В случай, че се установи, че е превишен максимално допустимия интензитет на помощта, възстановяването на неправомерно предоставена помощ се извършва по реда на раздел V от Правилника за прилагане на Закона за държавните помощи, приет с ПМС № 61 от 20.03.2007 г., (изм. ДВ. бр.3 от 12 януари 2010 г.), съгласно който решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Когато с решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ не са индивидуализирани получателите на помощ и размерът на сумата, която трябва да се възстанови, администраторът на помощ издава допълнително и акт за установяване на публично вземане по реда на чл. 166, ал. 2 и 3 от ДОПК. Не се разрешава предоставяне на нова държавна помощ на предприятие, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ и не е възстановило изцяло неправомерно получената държавна помощ.

V.  Ред за включване в проекта:
•    Работодателят представя в ДБТ необходимия пакет документи ежедневно в рамките на работното време.
•    Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта.
До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи.
ДБТ изготвя списък на одобрените/неодобрените заявки за разкриване на работни места от работодатели по Проекта. Списъкът се одобрява ежеседмично от директора на ДБТ и се изнася в информационното пространство на ДБТ.

Ако желаете повече информация, посетете нашият информационен ден на 19.10.2010 г., от 10.00 часа в Център Работа на сградата на МТСП, ул. Стефан Караджа №8

Ще получите информация по следните теми:
- ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕЗА УЧАСТИЕ  В ПРОЕКТА;
- КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЯ ПРОЕКТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ;
- КАКВИ СА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ;
- РЕД ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТА.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – СТАЯ 106 ИЛИ 112 В СГРАДАТА НА МТСП,

ТЕЛЕФОНИ: 042/ 697560; 697546; 697545; 697548; 088 2/824767

Още новини