Начало Новини Актуално По-ниски лихви по депозити, лихвите по заеми в застой, някои нарастват

По-ниски лихви по депозити, лихвите по заеми в застой, някои нарастват

Актуално

Анализът и за месец май повтаря тенденциите, които вече станаха идентични всеки месец. Банките отново поставиха акцента върху депозитите. Изненади този месец нямаше и посоката на корекциите беше обичайната – понижение на лихвите по срочни депозити. За разлика от други месеци, когато върпеки умерената активност на банките се отчитаха понижения, през май отчитаме поскъпвания.

Макар и да не са съществени, все пак е показателно за известен поглед на банките и в тази посока. Подобряване на условия по кредити също не липсваха, но минимален превес все пак имаха оскъпяванията.

Срочни депозити

През изминалия месец май отново станахме свидетели на понижаване на предлаганата доходност по срочни депозити. Новост през изминалия месец е, че в тази обща тенденция се включиха и банки, проявяващи пасивност в лихвената си политика. Това е достатъчно показателно за движението на лихвите по срочни депозити и можем спокойно да кажем, че процесът е масов. На практика останаха единични случаите, в които дадена банка не е коригирала лихвите си по срочни депозити. Тези, които се въздържат все още, обаче бяха пасивни и когато лихвите вървяха стремително нагоре.
По-висока активност показаха банките в началото на месец май. Вследствие на това броят на банките, предприели корекции през месец май стана рекордно висок - 15 на брой.
В първият ден на изминалия месец МКБ Юнионбанк промени лихвения си бюлетин за физически лица, вследствие на което банката намали лихвените проценти по срочни депозити. Почти всички предложения на банката по срочни депозити претърпяха промени.
Те са оказаха 10 на брой, но ще отбележим само тези предложения, които се оказаха най-чувствително засегнати. Лихвите по едномесечните стандартни срочни депозити на банката бяха намалени с 1.75 п.п. в BGN и с 1.00 п.п. в EUR. Тримесечният „Сладък депозит” вече е по-малко сладък, след като годишната лихва за депозит в BGN се понижи с 1.45 п.п. (от 6.75% на 5.30%) и с 0.80 п.п. в EUR (от 5.00% на 4.20%). „Сладък депозит” в щатска валута също се оказа с по-ниски лихви, като понижението е с около 0.50 п.п. Депозит „Отличен 6” за срок от 4-месеца понижи стойностите си с 1.75 п.п. в BGN. В EUR пък лихвата се оказа по-значимо коригирана за срок от 1 и 2 месеца. При едногодишния „Супер авансов депозит” в BGN лихвата се понижи точно с 1.00 п.п. (от 7.00% на 6.00%), а в EUR с 0.55 п.п. (от 5.25% на 4.70%). Годишната лихва за последния лихвен период от депозит „Изгодна сделка” се понижи с 2.01 п.п. в BGN, а в EUR като цяло лихвите бяха по-незначително коригирани. Депозит „Юнионаванс” е с по-ниски лихви, но единствено по отношение на депозитите в BGN, като лихвата се понижи с 0.25 п.п. за всички срочности на депозита. „Юнионинвест 2” продължи да се предлага с 0.40 п.п. по-ниски лихви за едногодишен депозит, като депозитът в EUR се оказа с непроменени стойности. Депозитът, предоставящ възможност за смяна на валутата - „Хамелеон” за срок от 36 месеца продължи да се предлага с 0.75 п.п. по-ниска лихва. Промяната засегна единствено левовия депозит. Точно със същият размер се понижиха и годишните лихвени проценти по депозит „Юниондинамика” в BGN.

Считано от същата дата Societe Generale Експресбанк понижи лихвените си проценти по промоционалия си срочен депозит „SG Гарант”. В BGN лихвените проценти на годишна база се понижиха с 0.50 п.п. за срок от 1, 3, 9 и 12 месеца. Шестмесечният депозит се понижи най-малко с 0.10 п.п. В EUR пък най-осезаемо се понижи лихвата по 9 и 12-месечния депозит – с 0.50 п.п., а тези за срок от 1 и 3 месеца с 0.25 п.п. Нарастващият депозит „Тактика” също беше коригиран. Вследствие на това лихвите на годишна база се понижиха с 0.50 п.п. и за двата шестмесечни лихвени периода при депозит в BGN. Депозитът в EUR се понижи с 0.50 п.п. за първия шестмесечен лихвен период, а за втория понижението беше с 1.00 п.п.
Банка ДСК в началото на изминалия месец взе решение да удължи срока на промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити, депозит „Ритъм” и „ДСК Аванс”. Лихвените условия по предложенията на трезора се запазиха непроменени. Промоцията на банката е валидна за депозити, открити до 15.05.2010 г. След тази датата лихвите по тези предложения бяха коригирани. Трезорът преустанови предлагането на промоцията в EUR по депозит „ДСК Аванс”, промоционалния срочен депозит и „Ритъм”. На практика промоционалните предложения в тази валута отпаднаха, вследствие на което бяха възвърнати стандартните лихвени условия по тях. Останалите промоции на банката са валидни за депозити, открити до 31.05.2010 г.

След като на 30.04.2010 г. изтече промоцията на Тексимбанк по срочния депозит „Тексим Прим 2010” трезора преустанови неговото предлагане. На негово място (считано от 01.05.2010) обаче беше въведен нов промоционален продукт, наречен „Тексим 2010”. Той е с малко по-ниски лихви от предшестващата промоция (с 0.50 п.п. в BGN и с 0.70 в EUR). Депозитът може да бъде сключен за срок от 3 и 6 месеца, като за 3-месечен депозит годишната лихва е 7.00% в BGN и 6.50% в EUR. За шестмесечен депозит предлаганата лихва е 7.30% в BGN и 6.80% в EUR. Новото предложение на банката е валидно за депозити, открити до 30.06.2010 г.
Считано от 01.05.2010 г. БАКБ също предприе промени в предоставяната доходност по промоционалните си предложения по депозити. Шестмесечният депозит с растяща лихва продължи да се предлага с 1.00 п.п. по-ниски лихви за депозити в BGN. В EUR пък лихвата беше понижена с 1.00 п.п. единствено за втория двумесечен лихвен период от срока на депозита. Депозитът в щатска валута се понижи отново с 1.00 п.п. за първия и втория лихвен период. Тримесечният стандартен срочен депозит в BGN беше с 0.25 п.п. по-ниски лихви, а в USD понижението се оказа по-значимо – с 0.50 п.п. по-ниски лихви. Лихвените равнища по шестмесеният стандартен срочен депозит се понижиха с 0.50 п.п. в BGN и също толкова при тези в USD. Промоционалният дванадесетмесечен депозит в BGN също се понижи с 0.50 п.п. (от 8.00% на 7.50%). Новите промоционални лихвени проценти са валидни за депозити, открити до 31.07.2010 г.
Отново в началото на месеца ОББ не удължи промоционалния срок по тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR и шестмесечния депозит „Премия”. Вследствие на това по тези предложения бяха възстановени стандартните лихвени условия.
Особена активност по отношение на промени по срочни депозити показа УниКредит Булбанк. Трезорът на два пъти промени лихвите по срочните си депозити в рамките на един месец. Първата промяна беше на 03.05.2010 г., при която бяха коригирани само два срочни депозита – „Рокада” и „Девет седмици и половина”. Едногодишният авансов „Рокада” продължи да се предлага с 0.50 п.п. по-ниски лихви в BGN и 0.60 п.п. по-ниски в EUR. Понижението на годишните лихви при „Девет седмици и половина” в BGN беше между 0.30 п.п. и 0.45 п.п. (в зависимост от сумата), а при този в EUR лихвата се понижи минимално – с 0.15 п.п. ( за суми до 9999 EUR). Само няколко дни след тази промяна трезора отново предприе промени по стандартните си срочни депозити, депозит „Флекси”, „Екстра”, „Растяща лихва”, „Рокада” и „Девет седмици и половина”. Тези предложения вече се предлагат с по-ниски лихви.
На 05.05.2010 г. ЦКБ също понижи лихвените проценти по част от срочните си депозити за нови клиенти на банката. Корекциите се отразиха върху лихвите по стандартните срочни депозити на банката в BGN, EUR и USD. Левовите депозити вече са с 0.75 п.п. по-ниски лихви за срок от 1 и 3 месеца. В EUR пък най-осезаемо се оказа намалението при едногодишния депозит, където доходността се понижи с 1.00 п.п. От всички предлагани валути по депозита обаче най-ясен беше спадът при депозита в щатска валута, където лихвите спаднаха с 1.50 п.п. (за срок от 1, 3 и 6 месеца).

На 10.05.2010 г. ПИБ понижи лихвените проценти по всичките си промоционални предложения по срочни депозити. С 0.45 п.п. бяха намалени годишните лихви по депозити: „Супер депозит”, тримесечен депозит в USD, „Пролет” в BGN и EUR, „Пенсия”, „Заплата” и „Четири сезона”. При „Свободен депозит” лихвите се понижиха за отделни срочности само. Така в BGN и EUR лихвата между 13-я и 17-я едномесечен лихвен период спадна с около 0.50 п.п. В щатска валута пониженията бяха по-сериозни, като средно намалението е с около 1.00 п.п.
Ден по-късно Alpha bank започна активно предлагане на нов промоционален срочен депозит, който се предлага единствено в EUR. Той е деветмесечен като предоставяната годишна лихва е 6.15%. Малко след въвеждането на продукта лихвата по него беше увеличена с 0.10 п.п. (от 6.15% на 6.25%). Срокът на промоцията е от 11.05.2010 г. – 30.06.2010 г.
Дни по-късно изтече срока на промоционалната кампания на Банка Алианц по тримесечните стандартни срочни депозити в BGN и EUR. Трезорът не удължи този срок, вследствие на което по тези предложения се възвърнаха стандартните лихвени условия. Чрез това реално лихвата по депозити в BGN се понижи с 2.65 п.п. (от 6.05% на 3.40%), а в EUR – с 3.05 п.п. (от 5.05% на 2.00%). Около седмица след това банката преустанови временно предлагането на нарастващия депозит „Три напред”.
В средата на изминалия месец Райфайзенбанк взе решение да удължи промоционалния срок по стандартните си срочни депозити в BGN и EUR. Лихвените условия по тези предложения не бяха коригирани и се запазиха същестуващите нива. Те са валидни за депозити, открити до 18.06.2010 г.
На 17.05.2010 г. Общинска банка последва всеобщото поведение и също понижи предлаганите лихви по част от предложенията си. Лихвите по тримесечни „Сюрприз” в BGN спаднаха с 0.25 п.п., а в EUR –с 0.20 п.п. С по-ниски лихви се оказаха и депозитите „Успех” и „Възход”.
18.05.2010 г. беше денят, в който Токуда банк обяви новите си лихвени условия по депозит „Авангард”. По аналогия на корекциите при другите банки и тук промените бяха в посока на понижение. Така лихвата за депозита в лева и евро бе намалена от 7.70% на 7%.
Не на последно място по значимост Юробанк И Еф Джи преустанови предлагането на промоцията по стандартните си срочни депозити за срок от 3, 6 и 12 месеца в трите валути. По тези предложения вече се предлагат стандартните лихвени условия. Шестмесечният депозит „Активни пари” също продължи да се предлага с по-ниски лихви, като промяната засегна само депозита в BGN. При него лихвата за 1-я и 2-я месец от срока се понижи с 1.00 п.п. Успоредно с това трезора започна предлагане на нов 4-месечен депозит с ежемесечно изплащане на лихвата, която е 7.50 в BGN и 6.00% за депозит в EUR.

Потребителски кредити

В самото начало на месец май Societe Generale Експресбанк предложи на своите клиенти нови, по-атрактивни лихви. При своя продукт „Експресо” банката намали лихвите с 20 б.п. за заеми от 5 до 8 г. и с 50 б.п. за срок от 8 до 10 г.
„Кеш Експресо” също беше коригиран. Според новите условия той вече струва с 50 б.п. по-малко, ако е с поръчител. При условие, че е без поръчител, но с превод на работна заплата, тогава лихвата за заем до 5 г. е с 2.50 п.п. по-ниска. С 1.50 п.п. е по-ниска тя, ако заемът е за срок от 5 до 10 години.
Новост от Банка ДСК е въведената месечна такса във връзка с поддържане на разплащателна сметка по кредита и заплащане на комунални услуги. По този начин потребителските заеми, предлагани по програма „ДСК Парньори 1” се оскъпяват с по 1.15 лв. месечно. За кредитите по програма „ДСК Партньори 2” се дължат още 0.50 лв. месечно. Така месечната такса по тази програма става 1.65 лв.
С малко завишение на лихвите беше само ПИБ. Отпусканите от банката заеми поскъпнаха с 10 базисни пункта.

Жилищни и ипотечни кредити

Месецът стартира с промените на Алианц Банк България. Считано от 03 май до 30 юни 2010 год. Стартира промоционална кампания по жилищни и ипотечни кредити при преференциални условия за периода на кампанията:
•    Отстъпка в размер на 40% от еднократната административна такса - от 1,75% става 1,05% от разрешения размер на кредита;
•    Без такса за предварително проучване и изготвяне на становище по постъпили искания за кредити с обезпечение ипотека.
На същата дата (03.05.2010 г.) УниКредит БУЛБАНК също въведе нови условия по предлаганите от нея продукти. След априлските корекции, май беше месец отново на покачване на лихвите. Това, което промени трезорът е:
•    „Първи Дом” – коригирани бяха и двата варианта, в който се предлага продукта – с плаваща лихва за целия период и с промоционална лихва за първите 12 месеца. И при двата варианта лихвите нараснаха с 10 базисни пункта за заеми в лева. Евровата разновидност на продукта остана без промяна;
•    „Стандартен кредит” – и тук завишенията са в размер на 10 базисни пункта – както за предложенията в лева, така и за тези в евро. Единствено за заеми в евро, срок до 10 г. и финансиране до 80% банката понижи лихвения процент с 30 базисни пункта;
•    „Универсален кредит” –поскъпването на тези заеми е с 15 б.п. за всички разновидности без значение вида на валутата, срока и процента на финансиране.


Застраховка „Гражданска отговорност”

Застрахователните компании се оказаха пасивни в промените по задължителната застраховка през месец май. Единствената компания, която предприе промени е Армеец. Застрахователят започна активно предлагане на нов продукт, нар. „Армеец–Солидарност”. Той по същество представлява разширяване на покритието на територията на държавите, участващи в системата „Зелена карта” по застраховки „ГО” на автомобилистите и „Авто-каско”. Всеки, който има сключена застраховка в компанията и желае да разшири териториалния обхват по задължителната си застраховка може да направи това като заплати между 17 лв. и 27 лв. (в зависимост от кубатурата на лекия автомобил).

Моите пари - Българският финансов пътеводител
www.moitepari.bg

Още новини