Начало Новини Актуално Плащанията при сделки с имоти - само по банков път

Плащанията при сделки с имоти - само по банков път

Актуално

От 1 януари 2010 г. сумата по възмездните сделки, които преминават през нотариус, вече няма да може да се плаща в брой. Тази сума ще трябва да се превежда или внася по банкова сметка или по специална сметка на името на нотариуса в избрана от страните по сделката банка. Това предвиждат промени в Закона за нотариусите, оповестени от Министерството на правосъдието. Така покупката на имот вече ще става само по банков път.

Условията за внасяне на сумите по специалната сметка, за нареждания за плащания от нотариуса, както и за изплащане на лихвите по сметката, се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката, съобщи econ.bg. Сделките, които са заобиколили този ред, са нищожни.
В доклад на министъра на правосъдието Маргарита Попова до Министерския съвет се казва, че специалната сметка не е лична сметка на нотариуса, а само се управлява от него при условия (лихви, банкови такси и др.), определени от съответната банка. Нотариусът контролира в случая не само плащането, но и обстоятелството, да бъдат преведени сумите така, както искат страните, при липса на вписани възбрани, ипотеки, искови молби, други актове с предмет - същия имот. Тази процедура сама по себе си е и способ, препятстващ измамите с недвижими имоти, тъй като не може да се симулира в пълномощни, разписки или в самите нотариални актове, че сумата е получена.
Лихвата върху средствата по специалната сметка се начислява в съответствие с правилата на банката и се изплаща от нотариуса на страната по сделката, депозирала сумата при условията на споразумението.
В промените в Закона за нотариусите са уредени и различните хипотези в случаите на заместване на нотариус съответно от помощник-нотариус, от друг нотариус или от съдия по вписванията.
От Министерството на правосъдието уточняват, че законопроектът представлява преход към цялостна уредба на отношенията, свързани с разплащанията по възмездни сделки и контролът върху тях, които предстои да се рагламентират с отделен специален закон за Депозитната каса.

Още новини