Начало Новини От Палатата План за възстановяване и устойчивост

Ппроектни възможности в Плана за възстановяване и устойчивост

От Палатата

Представената информация е на база проект на документа

ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Основна цел на Програмата за икономическа трансформация е предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване на българските микро, малки и средни предприятия (МСП) в основните проблемни области, които забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика с цел преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията. Програмата се състои от два фонда, по които фирмите са преки бенефициенти:

 • Фонд 1 - Растеж и иновации
 • Фонд 2 - Зелен преход и кръгова икономика

Всеки един от фондовете съдържа различни направления с ясно определена цел. По-надолу са представени възможностите за получаване на безвъзмездно финансиране (грант) по отделните фондове.

Фонд 1 - Растеж и иновации

Основната цел на подкрепата по този фонд е свързана с подобряване на конкурентоспособността на предприятията и създаване на потенциал за запазване на съществуващи и навлизане на нови пазари (регионални, национален, международни) и като резултат подобряване на пазарното присъствие и експортния потенциал на българските фирми в посока възстановяване и растеж. Посоченото ще бъде постигането чрез мерки, насочени към модернизиране и разширяване на тяхната дейност, цифровизация и повишаване на иновационния капацитет. Предвидени са следните направления на подкрепа

Грантова процедура Tехнологична модернизация чрез безвъзмездно финансиране

Основната цел на подкрепата по тази процедура е свързана с предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МСП с цел повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси, за да постигнат пазарно предимство, продуктова персонализация, гъвкавост, ефективност и оригиналност за разширяване или диверсификация на своето производство.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез увеличаване на добавената стойност от предлаганите продукти/услуги или преориентиране на дейността.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от производствения сектор на икономиката; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; НИРД

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 • Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)
  Закупуване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив

Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

% на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 391 166 лева

Общ бюджет: 520 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване на схемата: второ тримесечие на 2022 г.

 

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност в МСП

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за първо ниво Компютъризация и второ ниво Свързаност на дигитализация на компаниите от всички сектори на икономиката. Предвижда се това да бъде постигнато чрез предоставяне на ваучери на МСП за реализиране на дигиталните технологии и решения. Обхватът на ваучерите ще включва и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност, като важен елемент от процеса на дигитализация на предприятията.

Компютъризацията и свързаността са основни изисквания за внедряване на Индустрия 4.0 и преминаване към по-високите на нива на цифрова трансформация. Началните два етапа на дигитализация, подкрепяни по настоящото направление, са последвани от четири допълнителни етапи, в които се развиват необходимите за Индустрия 4.0 технологии, за които ще бъде осигурено финансиране по линия на Програма конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към МСП от всички сектори на българската икономика, с изключение на тези, които са обхванати от мярка Tехнологична модернизация, и тези които се финансират чрез други програми сектор А Селско, горско и рибно стопанство, сектор В Добивна промишленост, сектор F Строителство, сектори Образование и Социална дейност.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 • Закупуване на компютри, хардуер
 • Разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др. подобни
 • Разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване на схемата: второ тримесечие на 2022 г.

 

Фонд 2 - Зелен преход

Целта на този фонд е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийно и ресурсонезависими, както и да ги подготви да възприемат предизвикателствата, свързани със зеления преход и въглеродната неутралност на икономиката.

 

Направление 1. Схема за инсталиране на системи за ВИ в комбинация със съоръжения за съхранение

На МСП ще бъде осигурена възможност за придобиване на активи, свързани с инсталиране на системи за електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на предприятията от сектор D Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 • Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР)
 • Физически капитал (закупване на машини и съоръжения)
 • Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги)
 • Технология (разходи за придобиване на НМДА - патенти, софтуер)

% на безвъзмездната помощ: 50%

Средна цена за батерия и генератор в съотношение 1 kW батерия: 2 kW генератор е 3 780,64 евро

Общ бюджет: 400 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване на приема: трето тримесечие на 2022 г.

 

Направление 2. Кръгова и нисковъглеродна икономика

Дейностите по настоящото направление са свързани с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните в производството отпадъци на предприятията от сектор С Преработваща промишленост на българската икономика.

В резултат от предоставената подкрепа предприятията от посоченият сектор ще имат достъп до нови технологии и решения, които да направят техните производства по-екологосъобразни и с по-ниска нива на емисии, а оттук и по-устойчиви от гледна точка на тяхната дейност в контекста на Зелената сделка.

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 • Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи)
 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения)

% на безвъзмездната помощ: 50%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране: 750 000 лв.

Общ бюджет: 360 000 000 лева

Индикативен срок за кандидатстване: четвърто тримесечие на 2022 г.

 

Повишаване на енергийната ефективност в сгради в сферата на производството, търговията и услугите

В рамките на компонента се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими дейности по компонента са:

 • Извършване на обследване за ЕЕ;
 • Проектиране;
 • Подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
 • Подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
 • Подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
 • Използване на ВЕИ в сградите;
 • Подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
 • Повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят енергийно обследване и изготвен финансов анализ.

Задължително изискване е след изпълнение на мерките е да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Постигнатите енергийни параметри се оценяват на база изготвен доклад от обследване за енергийна ефективност.

Допустими кандидати: микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна.

% на безвъзмездната помощ: 50%
Бюджет: 235 200 000 лв.

Индикативен срок за обявяване: четвърто тримесечие на 2022 г.

 

За повече информация и съдействие във връзка с проектни предложения можете да се обръщате към Търговско-промишлена палата - Стара Загора

6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
042 626033
042 626297
office@chambersz.com

 

 

Документи за сваляне

Още новини