Начало Новини Коментари Писмо-декларация от изпълнителния директор на Кастамону г-н Чаатай Пийадеджи

Писмо-декларация от изпълнителния директор на Кастамону България Чаатай Пийадеджи

Коментари

ПИСМО ОТНОСНО:

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД
от Г-Н ЧААТАЙ ПИЙАДЕДЖИ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД

Уважаеми Господин Президент,
Уважаема Госпожо Омбудсман,
Уважаеми Дами и Господа Министри,
Уважаеми Дами и Господа Кметове на общини и Председатели на Общински съвети,
Уважаеми Господа Председатели на браншови и търговски организации,
Уважаеми Дами и Господа Редактори на печатни и електронни медии,

Кастамону България АД е търговско дружество, регистрирано на територията на Република България, което съобразява икономическата си дейност с изискванията на българското и европейско законодателства. Дейността му като предприятие от дървообработващата промишленост е от преди повече от 70 години, а плочи от дървесни частици се произвеждат вече над 50 години. Понастоящем, от 11 завода, производители на дървесни частици в България, работят само два.

От 2000 г. дружеството е част от групата предприятия на турския холдинг Кастамону Ентегре, който е собственик на още 11 завода за производство на дървесни плочи, и чиято стратегия е насочена към усвояване производството на смоли за нуждите на тези предприятия, с цел постигане на висок контрол върху качеството, върху отпадните продукти и стриктна проследимост на произхода на единица продукт, включително и по отношение на неговия екологичен отпечатък.

През 2021 г. в завода в с. Горно Сахране бяха инвестирани над 120 млн. лв., съществена част от които в екологична инфраструктура, като с това се осигури възможност за значително повишаване на качеството, за намаляване на суровини, за ефективно управление на риска във всички посоки и при използване на най-добри налични производствени и научни техники. Оповестеното от нас инвестиционно намерение за разширяване дейността по производство на смоли е с приблизителна стойност отново за над 120 млн. лв.

От обективните данни е видно, че дружеството е изряден данъкоплатец към общинския и републикански бюджети, както и стриктен осигурител и платец на трудови възнаграждения на наетите работници и служители. Осигуряваме пряка и непряка заетост на над 700 работници и служители, които са жители на общините Павел баня и Казанлък.

Голям брой работници и служители на дружеството, включително ръководството на предприятието, заедно със семействата си, живеем трайно и в непосредствена близост до производствената площадка на Кастамону България АД. В този смисъл, възприемаме себе си като част от местната общност.

Етапите на инвестиционното ни предложение са изцяло съобразени със законоустановената последователност.

В случай, че получим възможност за реализиране на инвестиционното предложение, ще осигурим стриктно спазване на екологичните параметри, предвидени в законодателството за подобни инвестиции и заложени в разрешенията, които биха съпътствали дейността ни.

Чистотата на околната среда е приоритет за дружеството и съблюдаването на добри екологични практики е от първостепенно значение за опазване доброто име на Кастамону България АД като отговорен инвеститор и работодател.

Заявявам готовността на дружеството, което представлявам, за диалог и прозрачност във всички етапи на инвестиционното предложение!

С уважение,
Чаатай Пийадеджи
Изпълнителен директор Кастамону България АД

Още новини