Начало Новини Актуално Пенсионната вноска се вдига с 1,8% от 1 януари

Пенсионната вноска се вдига с 1,8% от 1 януари

Актуално
Стара Загора

Министерският съвет прие проекта на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г., се съобщава на сайта на правителството. В областта на приходите, спрямо действащото законодателство, в проекта за 2011 г. са заложени следните нови политики: Увеличава се размерът на вноската за фонд Пенсии на ДОО с 1,8 на сто от 1 януари 2011 г.

Вноската за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите от 0,1 на сто става 0 за периода 2011 - 2013 г. включително. Запазват се номиналните заплати в бюджетната сфера за 2011 г. на достигнатите равнища в 2010 г. Договарят се осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. Увеличението на минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и групи професии е с 5,6 на сто в сравнение с 2010 г. По-високите осигурителни прагове оказват положително влияние върху нарастването на средния осигурителен доход. В проектобюджета на ДОО за 2011 г. средният осигурителен доход е 609,86 лв., т. е. заложено е увеличение с 6,3 на сто спрямо очакваното му равнище за 2010 г. (573,90 лв.).

Въвежда се диференциран минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г. в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители на 240 лв.

Участието на държавата с трансфер във фонд Пенсии на ДОО  възлиза на 2480,8 млн. лв. в 2011 г. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.

В областта на разходите, спрямо действащото законодателство в проекта за 2011 г. са заложени следните политики:

 • Удължава се още с една година, въведеният с антикризисните мерки, нов режим на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три дни от настъпване на неработоспособността  се изплащат за сметка на осигурителя /70 на сто, съгласно   ал. 22  от  Преходните   и  заключителни  разпоредби  на  Кодекса  за  социално осигуряване/, а от 4-тия ден - от държавното обществено осигуряване.
 • Отменя се максималният размер на обезщетението за безработица и се изчислява на база 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се увеличава от 6 лв. на 7,20 лв.

В документа са заложени следните макроикономически и социално-осигурителни параметри:

 • Брутен вътрешен продукт- 77 077 млн. лв. (3,6% - реален растеж);
 • Средно - годишна хармонизирана инфлация - 3,7%;
 • Равнище на безработица - 9,4%;
 • Минимална работна заплата - 240,00 лв.;
 • Средногодишен брой осигурени лица- 2 815 005;
 • Среден осигурителен доход- 609,86 лв.;
 • Диференциран минимален  осигурителен доход за самоосигуряващите  се  лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2011г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240,00 лв. ;
 • Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица - 2000,00 лв.;
 • Срок на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни;
 • Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете - 240лв.;
 • Брой на безработните лица с право на обезщетение при безработица - 111 149;
 • Средногодишен брой пенсионери - 2 187 485.

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2011 г. се очаква да приключи с недостиг в размер на 1 390 301,3 хил. лв. За да се балансира проектобюджетът на нула, този дефицит следва да се финансира от републиканския бюджет под формата на допълнителна субсидия за покриване на недостига от средства.

Още новини