Начало Новини Актуално Първоначален вариант на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020

Първоначален вариант на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020

Актуално

първоначален вариант Оперативна програма иновации конкурентоспособностМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува първоначален вариант на Оперативната програма Иновации и конкурентоспособност (2014 - 2020 г.).

Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Интервенциите на Оперативната програма Иновации и конкурентоспособност ще се базират на стратегическия подход за интелигентна специализация и ще бъдат насочени към секторите, генериращи растеж. Специално внимание в документа е отделено на експортно ориентираните сектори, сред които информационните и комуникационните технологии, електроника и електротехника, хранително-вкусова промишленост, автомобилостроене и компоненти, текстил, облекло и дизайн, творчески индустрии, здравен туризъм. За да бъде намален делът на материалите и на нискотехнологичните производства в българската експортна листа (понастоящем те заемат съответно 44% и 27% от нея), ще се подкрепят и сектори, добавящи по-висока стойност на производството. Първоначалният вариант на оперативната програма Иновации и конкурентоспособност предвижда възможност за подкрепа и на стартиращи предприятия с добра конкурентна и иновативна база. Грантовите схеми ще бъдат застъпени заедно със схемите за финансов инженеринг, като програмата предвижда гъвкавото им използване съобразно конкретните условия и необходимост.

Структурата на първоначалния вариант на ОП Иновации и конкурентоспособност предвижда три приоритетни оси:

Приоритетна ос 1 Иновации и предприемачество ще подкрепя разработването и внедряването на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, инвестиции в научно-изследователска и развойна дейност, както и изграждането на споделена инфраструктура и услуги за иновативни малки и средни предприятия. Това може са се постигне посредством създаване на иновационни паркове, центрове за трансфер на знания и комерсиализация на иновации, лаборатории за доказване на концепции, сертифициращи лаборатории, подкрепа за развитие на клъстери в сектори с висок потенциал за създаване и внедряване на иновации и износен потенциал, финансови инструменти (акселератори, фондове за рисков капитал, фондове за съфинансиране) и други.

Приоритетна ос 2 Конкурентоспосоност и ресурсна ефективност ще бъде насочена към подобряване материалната база в предприятията с цел повишаване производителността и ефективността на МСП. Ще бъдат подпомагани проекти за технологична модернизация, въвеждане на ниско-въглеродни технологии и енергийна ефективност и други.

Приоритетна ос 3 Финансови инструменти адресира ограничения достъп на малките и средните предприятия до финансиране, в това число на иновативни и рискови проекти, иновативно предприемачество. Подкрепата по тази ос ще бъде опосредствана чрез финансови посредници и включва дялови и дългови инструменти като инструмент за съфинансиране, фондове за начално финансиране, гаранционен инструмент, финансиране чрез споделяне на риска и други.

Главните насоки за интервенции през следващия програмен период са базирани на Стратегията за интелигентна специализация, разработването на която се координира от екип на МИЕТ. Този документ е едно от задължителните предварителни условия за планиране на средствата от ЕС през новия програмен период 2014-2020. Стратегията осигурява базата за приоритизирането на оперативната програма Иновации и конкурентоспособност, обхващайки няколко основни въпроса. Сред тях са модернизацията на системата на научноизследователската и иновационната дейност, създаването на механизми за координиране на политиките в областта на науката и иновациите, както и установяването на партньорство по линия на Европейския стратегически форум за научноизследователски инфраструктури. Обект на стратегията са и възможностите за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп, за цифров растеж и за екологични иновации. Документът очертава рамковите условия за разработване на биопродукти и биотехнологии, както и за подкрепа на иновационните дейности в хранителната промишленост и селското стопанство. Използването на иновационния потенциал на морето и крайбрежните ивици също е обект на стратегията.

Работният вариант на стратегията за интелигентна специализация е достъпен на интернет страницата на МИЕТ.

Още новини