Начало Новини Актуално Панхим ООД организира информационeн ден, във връзка със стартирането на нов проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

Панхим ООД организира информационeн ден, във връзка със стартирането на нов проект по ОП Иновации и конкурентоспособност

Актуално
1image001Панхим ООД организира на 12.04.2018 г. от 11:00 часа  информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0086-C01/28.12.2017 г., по проект: Повишаване на енергийната ефективност в производството на полиметилметакрилатни листове в Панхим ООД
Проектът е свързан с доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Екструдерна инсталация за плоски листове от материал PMMA, PC-UVPC – 1 бр. Предвидена е и дейност, включваща изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина. По време на изпълнение на проекта, като част от проектните дейности, бенефициентът ще въведе система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN КО 50001/EN КО 50001.
Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.002 Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия,чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 4 825 472,00 лв., от които 2 412 736,00 лв. безвъзмездна финансова помощ (50%) от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г. (2 050 825,60 лв. европейско и 361 910,40 лв. национално съфинансиране) и 2 412 736,00 лв. собствено съфинансиране.
Събитието ще се проведе в офиса на Панхим ООД на адрес: гр. Стара Загора, Площадка Агробиохим, Административна сграда. Поканени за участие са партньори, клиенти, сътрудници, медии.

Още новини