Начало Новини Актуално Отворена е схемата Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията

Отворена е схемата Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията

Актуално
LLP Dynamics финансиране

Процедурата за подбор на проекти по схема Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията е вече открита. По тази схема се финансират до 75% и до 200 000 евро от разходите по внедряване на международно признати стандарти и системи за управление (ERP системи, CRM системи и др.).

Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.

Условията за кандидатстване:
Изисквания към кандидатите: да имат минимум 1 приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения, и да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2010 г. равни на или надвишаващи 200 000 (двеста хиляди) лева.

Допустими дейности:
• Консултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или внедряване на системи за управление на ресурсите в предприятията (ERP системи), и/или внедряване на системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление на ресурси, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;

• Закупуване на ново оборудване и нови технологии, системи за управление на ресурсите (ERP системи), системи за управление на работата с клиенти (CRM системи), и/или друг вид системи за управление на ресурси.

• Услуги за сертифициране на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието на продукти и/или за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики.

• Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата

Субсидиране: до 75 %

Максимален размер на помощта: 391 166 лева (200 000 евро).

Приемът на проекти стартира от 29 юни2011 г. и приключва 29 септември 2011 г., индикативно по следната времева рамка:

LLP Dynamics Bulgaria LLP

Въвеждането на система за управление на бизнеса е важен инструмент за конкурентоспособност, особено във времена на свити пазари.

За повече информация за ERP системите – MS Dynamics AX, NAV, за възможностите, които предлагат и реалните ползи, можете да се обръщате към специалистите на LLP Dynamics Bulgaria, тел: 02/ 806 6060 или на silvia.ivanova@llpgroup.com.

 

Още новини