Начало Новини Съобщения Отворена е програма за адптивна работна среда за малки и средни предприятия

Отворена е програма за адаптивна работна среда за малки и средни предприятия

Съобщения

Програма – ВG05SFPR002-1.004 “Адаптивна работна среда“ е отворена за участие.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

Допустими кандидати – организации, развиващи дейност на територията на Република България. Финансовия ресурс е ограничен за проекти с място за изпълнение на дейностите в областите София-град, София-област, Благоевград, Перник и Кюстендил.

Размер на безвъзмездната помощ – от 50 000 лв. до 391 166 лв.

·       100 % финансиране за малките и средни предприятия

·       80 % финансиране за големи предприятия с персонал над 250 души

Допустими дейности /преки разходи/ :

1.     Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места на предприятията. Изготвяне на „зелени “карти за организация на работните процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени “модели при организация на труда.

2.     Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.

3.     Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло. По процедурата е задължително реализирането на по-високи изисквания, с което да се повдигне по-добро ниво на предпазване на работещите.

4.     Осигуряване на колективни предпазни средства, включително модернизация и /или реконструкция, и /или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд – вижте примерен списък в Приложение 1

5.     Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт на местата за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и други.

 

Заложени ограничения в бюджета на проекта :

 

·       СМР по дейност 4 и /или 5 трябва да е до 15% от преките разходи

·       Непреки разходи / т.е управление на проекта / до 10 % от преките разходи

 

Други условия :

Финансирането се отпуска като минимална държавна помощ / de minimis / - ограничена до 200 000 евро за предприятието и свързаните му предприятия за период от 36 месеца.

Кандидатът трябва да има положителна оценка по методиката за финансов капацитет, за да може да кандидатства – използват се данни от Счетоводния баланс по образеца на НСИ за 2022 г.

СМР може да се извършва единствено в сгради, които са собственост на кандидата или за които сгради кандидата има договор за наем за най-малко от пет години, считано от края на проекта / иска се нотариален акт или договор за наем при отчитането на проекта/.

НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА И ПРОЕКТА:

1.     Име на кандидата – ЕИК, адрес за кореспонденция, лица за контакт, имейл адрес

2.     Документи за определяне на категорията – ОПР, Баланс и Справка за заетите лица по образците на НСИ за 2020, 2021 и 2022 г. – за кандидата и за свързаните предприятия и предприятията партньори / ще бъде направена справка по ЕИК на кандидата и ще се предостави списък с предприятията, за които са необходими тези документи /.

3.     Справка за предприятието от образците на НСИ за 2022 г. – за код на икономическа дейност.

4.     Място за изпълнение на дейностите по проекта- населено място, област /може да са повече от едно/.

5.     Щатно разписание и брой заети на всяка длъжност / по населени места, ако има повече от едно място за изпълнение /.

6.     По две оферти за всичко различно от услуги, което е включено като разход в проекта – Лични предпазни средства, оборудване, СМР и други / ще съдействаме и ще направим допълнителни указания / Извършено СМР не може да бъде основен ремонт. Необходимо за СМР да има количествено стойностна сметка по която да се направят две оферти.

7.     Само ако се включи Дейност 3 т.е закупуване на ЛПС и/или специално работно облекло е необходимо :

       а.  Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват ЛПС и/или специално работно облекло – подписан от поне едно от представляващите организацията лица. Необходима е информация какви ЛПС и специално работно облекло досега се осигурява – списък. Допустимо е по-добро.

        б.  В приложение „Информация за ЛПС“ за проекта – информация за длъжност, брой на заетите по длъжността, ЛПС и техните характеристики сега, по-добри ЛПС и техните характеристики по проекта – посочваме по една-две ключови характеристики, като ЛПС по проекта трябва да имат поне една нова /различна, която да ги прави по-добри от старите. Офертите трябва да отговарят на спецификациите.

 8.  Само ако се включи дейност 3 и /или 4

         а.  Утвърдена програма за минимизиране на риска подписана от поне едно   от представляващите организацията лица.

 9. Информация за изпълнени сходни дейности с тези, за които се кандидатства – със собствени средства или от Фонд „ Условия на труд“ /за проекти с европейско финансиране ще проверим в ИСУН, не е необходимо да представяте информация /.

10. Друга информация, която да бъде обсъдена :

а. Проблеми, които се решават с проекта, какво е актуалното състояние, описание на помещенията които ще се ремонтират и други,

б. Екологични аспекти на дейността – използване на ресурси, замърсяване, характер на продуктите, услуги и други.

ЗА ПОДАВАНЕТО НА ПРОЕКТА  Е НЕОБХОДИМО:

1.     Данни за достъп за профил в ИСУН,

2.     Валиден електронен подпис на поне едно от представляващите лица,

3.     Ако проекта се подава с пълномощно, то трябва да е нотариално заверено

 

                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Примерен / неизчерпателен /списък на мерки за реконструкция/модернизация на обекти, машини и подходящи за закупуване средства за колективна защита, съобразно идентификационните рискове :

1. Защита от прах, токсични и други вредни вещества:

- локална аспирационна система при източника на отделяне на вредни вещества;

- нагнетателна вентилационна система за чист въздух в работното помещение;

- вакуумни системи за почистване с цел намаляване на вторичните източници на замърсяване;

- аварийни вентилационни системи;

 

2. Защита от наднормен шум

- защитни прегради, ограждения, шум поглъщащи покрития на стени и тавани;

- заглушаване или изолация на стените и таваните на работните пощения, в т.ч. екрани, кожуси, и др. ограждения около източниците на производствен шум;

- звукоизолирани кабини за работещите в производствени помещения с наднормен шум;

 

3. Защита от вибрации при работа

- поставяне на фундамент (различен от този на производственото помещение) под източника на вибрации, демпфериране на вибриращите машини;

- осигуряване на допълнително оборудване към машините, намаляващо риска от вибрации (седалки, които поглъщат вибрациите; ръкохватки, намаляващи вибрациите и др.);

 

4. Защита от навлизане в опасна зона

- ограждения – плътни, мрежести, прозрачни;

- блокировки – механични, електрически или др.;

- ограждения с блокировки;

- предпазители;

- предпазители с блокировки;

- екрани;

- устройства, оптични и други сензори следящи опасната зона;

 

5. Защита от падащи предмети

- козирки, навеси, прегради;

- тунели;

- мрежи;

- бордови дъски;

 

6. Защита от летящи, изхвърлени частици и/или предмети

- предпазители;

- предпазни екрани;

- паравани, ограждения;

 

7. Защита от падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон

- парапети, перила, бордова дъска;

- мрежи;

- осигурителни линии;

 

8. Защита от допир до горещи повърхности

- изолиране на зоните;

- ограждения, екрани;

- изолиращи покрития;

 

9. Защита от потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични агенти, прах

- обща вентилация;

- локална аспирация;

- система от блокировка свързана с техническо средство за анализ на съдържанието на горими газове, пари или частици- газ сигнализатори;

- аварийни душове за промиване на очите на работещите или цялото тяло (не е допустим съпътстващ ремонт на санитарни помещения, зони за отдих и др.);

 

10. Защита от опасни лъчения

- предпазни екрани - защитни покрития;

- система от блокировка, свързана с техническо средство за анализ на работната среда за наличие на вредни емисии - автоматичен контрол;

- екраниране на лазерните устройства, отстраняващо възникването на опасности за здравето на работещите;

- оптически устройства за наблюдение или регулиране на лазерните устройства, така, че да не възниква опасност за здравето в резултат на лазерно лъчение;

 

11. Защита от електростатични заряди

- система за изравняване на потенциалите и заземяване на металните части на работното оборудване и помещението;

- система за оросяване, неутрализиране или йонизиране на атмосферата с цел повишаване проводимостта й;

- използване на токопроводими подови настилки в производствените помещения;

 

12. Защита от електромагнитни полета

- излъчващите елементи се екранират поотделно, като генераторът се екранира с общ екран;

- екраниране с плътен материал или с метална мрежа;

- предупредителна сигнализация или блокировка;

 

13. Защита от неблагоприятен микроклимат

- системи подобряващи микроклимата – температура, влажност, скорост на въздушното течение;

- вентилационни системи за осигуряване на свеж въздух /нагнетателна вентилационна система/;

- въздушни, механични или водни завеси за относително изолиране на зоните и помещенията с неблагоприятен микроклимат;

- подмяна на дограма;

- изграждане на окачени тавани с цел намаляване обема на помещенията;

- климатични системи/климатици;

 

14. Изкопи

- платна за защитни системи за изкопи;

- технически средства за ограждане и сигнализиране на изкопите, когато това се изисква;

- газ сигнализатори;

 

15. Защита от пожар и взрив

- система от хидранти, шлангове със струйници;

- автоматична пожарогасителна инсталация;

- пожароизвестителна инсталация;

- автоматични газоанализатори;

- мълниезащита инсталация;

 

16. Защита при работа в ограничени пространства

- полиспастни системи за спасяване;

- газ сигнализатори;

17. Защита при аварии и природни бедствия

- система за аварийно известяване с цел евакуация;

18. Електро безопасност

- изолиращи щанги;

- изолиращи стълби;

- изолиращи площадки;

- диелектрични килимчета;

- предпазни екрани;

- временни ограждения;

- преносими заземители;

- изолиращи щанги за преносими заземители;

- изолиращи оперативни щанги;

19. Защита от биологични агенти в работната среда

- подходяща вентилация (общо обменна, изсмукваща и вкарваща-нагнетяваща);

20. Ергономия при работа

- ергономични офис столове;

- ергономични работни столове.

 

 

               

 

 

Още новини