Начало Новини Актуално Отворена е мярка Акваекологични мерки от ОП Рибарство с бюджет 5,7 млн. лв.

Отворена е мярка Акваекологични мерки от ОП Рибарство с бюджет 5,7 млн. лв.

Актуално
ОП Рибарство

Със заповед на изпълнителния директор на ИАРА Явор Недев, стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 2.2 Акваекологични мерки от Приоритетна ос № 2 Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура от Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство.

По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към използването на методи за производство на аквакултура, благоприятстващи опазването и подобряването на околната среда и съхранението на ресурсите.

Дейностите по мярка 2.2 трябва да са свързани с:
• подпомагане преструктурирането на производството на аквакултури към методи за производство, щадящи околната среда;
• подпомагане производителите на аквакултури за получаване на сертификати за съвместимост с екологичните стандарти, осигуряващи възможност за пускане на произвежданите от тях продукти на пазара на Общността;
• стартиране производството на биологични продукти от аквакултура в страната.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на премии на лица, които развъждат и отглеждат аквакултури. Премията се изчислява на база един или повече от следните критерии:
• загуба на доход във връзка с прилагането на акваекологични мерки;
• допълнителен разход, който е резултат от прилагането на акваекологични методи, надхвърлящи добрата производствена практика в аквакултурата.
Общият бюджет по мярка 2.2 Акваекологични мерки е на стойност  5 633 474 лв.

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства по следните допустими сектори:
Сектор 01 - Производство на аквакултури, включващо опазване и подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното разнообразие, контрола и управлението на характерните черти на зоните за аквакултури:
дейност 1: възстановяване и поддържане на местообитанията на растителни и животински видове в рамките на стопанствата за аквакултури;
дейност 2: осигуряване на подслон и храна на защитени видове птици, в чиито местообитания е разположено аквакултурното стопанство;
дейност 3: опазване на водната околна среда в рамките на аквакултурното стопанство чрез дейности, които надхвърлят добрата производствена практика в аквакултурата;
Сектор 02 - Прилагане на Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране;
Сектор 03 - Производство на биологична аквакултура чрез екстензивно или полуинтензивно отглеждане.

Безвъзмездната финансова помощ за проекти по сектор 01 се предоставя ежегодно въз основа на представен акваекологичен план, а премиите за проекти по сектор 2 и сектор 3 се предоставят еднократно за целия програмен период.

Финансовата помощ е в размер до 100 % от изчисления размер на премията, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) и 25 на сто от държавния бюджет на Република България.

По мярката могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Повече информация за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2 Акваекологични мерки е публикувана на интернет страницата на ОП Рибарство www.oprsr.government.bg .

Още новини