Начало Новини Актуално Отпускат над 106 млн. лв. за 23 проекта по ОПРР

Отпускат над 106 млн. лв. за 23 проекта по ОПРР

Актуално

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г. (ОПРР) одобри докладите на оценителните комисии по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по две схеми по програмата - BG161PO001/1.4-05/2009 Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда и BG161PO001/1.1-08/2010 Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации.

23 проектни предложения покриват минималния допустим праг за финансиране (65 т.) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009 Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда, предаде econ.bg. Ще бъдат финансирани 21 проектни предложения, както следва: четири по Компонент 1 Общини на 7-те големи града и деветнадесет по Компонент 2 79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали. Общият ресурс на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 106 395 187,26 лв., от които 90 млн. лв. съфинансиране от ЕФРР, 10 млн. лв. съфинансиране от националния бюджет, и 6 млн. лв. задължителен собствен принос на бенефициентите.
Две проектни предложения няма да могат да бъдат финансирани поради недостатъчен финансов ресурс по схемата. Оценителната комисия е отхвърлила 41 проектни предложения, като 2 от тях са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие, 12 - на етап оценка на допустимостта и 27 - на етап оценка на качеството (техническа и финансова оценка).
С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР е отхвърлена средносрочната рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването по схема BG161PO001/1.1-08/2010 Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации поради непокриване на минималния допустим брой точки за финансиране, посочен в изискванията за кандидатстване по схемата. Програмата е отхвърлена, тъй като поставените в нея цели и задачи не са ясно структурирани и обосновани. Не е ясна връзката им с предложените обекти на интервенция. В нея липсва анализ на регионалните нужди и проблеми. Не е обоснован изборът на конкретните обекти на интервенция. От представената информация не става ясно дали с исканите финансови средства ще бъдат решени цялостно проблемите на лечебните заведения.
В срок до 30 септември 2010 г. Министерство на здравеопазването, в качеството му на конкретен бенефициент, ще трябва да представи отново пред Управляващия орган на ОПРР преработена средносрочна рамкова инвестиционна програма. След като това бъде направено, ще бъде сформирана нова оценителна комисия, която да разгледа преработената програма.
Прекратена е процедурата Разработване на план за укрепване на капацитета на бенефициентите на ОПРР 2007-2013 г. за периода 2010-2013 г., тъй като е налице нарушение, което не би могло да бъде отстранено от възложителя без да бъдат променени условията при които процедурата е обявена.

Още новини