Начало Новини Актуално Отпада таксата за присъединяване на обект към ВиК мрежите

Отпада таксата за присъединяване на обект към ВиК мрежите

Актуално
отпада такса присъединяване

Влязоха в сила промените в Наредба № 4/2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. Наредбата е изготвена през 2004 г., допълнена е през 2005 г., а последните промени са обнародвани в бр. 63/2012 г. на Държавен вестник.

Услугите водоснабдяване и канализация (ВиК) се предоставят на потребителите в съответствие със Закона за регулиране на ВиК услугите и Закона за водите, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. С наредбата се определят условията, техническите изисквания и реда за присъединяване на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения, реда за сключване на договорите за присъединяване и условията и реда за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

Последните промени в Наредба № 4/2004 г. бяха подготвени от междуведомствена работна група в кратък срок, като при подготовката са отчетени подадените жалби и сигнали от граждани за неточности в наредбата, както и българския и международния опит при предоставяне на ВиК услугите и действащото законодателство. 

Основните промени са:
•    увеличаване срока на периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост от 5 на 10 години;
•    задължаване на ВиК операторите да осигуряват комплексна услуга за сметка на потребителите, която включва демонтаж на индивидуалните водомери, периодична проверка от оправомощените лица, монтаж и пломбиране;
•    по-справедливо разпределяне на разхода за общи нужди (разликата между отчетите на индивидуалните водомомери и общия водомер) при сгради-етажна собственост;
•    отпадане на такса присъединяване на обект към ВиК мрежите;
•    завишаване на контрола върху заустването на производствените отпадъчни води в канализационните мрежи.

Още новини