Начало Новини Актуално Открита е първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи систем

Открита е първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Актуално

лаборатория Testo 890-2На 04.04.2019 г. в Технически университет - Варна се откри първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Лабораторията „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ и се намира в зала 514а в сградата на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна. За целите на научно-изследователската работа са купени 3 хидрофона (подводни микрофони) на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104; 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) - Bruel&Kjaer модел 2692-А “NEXUS” и термографска камера - Testo 890-2. За апаратурата са инвестирани 222 000 лв.

Хидрофоните позволяват вертикално спускане до 300 метра дълбочина във водна среда и приемат подводни шумове и сигнали от различни източници (кораби, морски съоръжения, морски обитатели и др.).

Устройствата могат да приемат подводни звукови сигнали в честотния обхват от 0,1 Hz до 120 kHz и имат чувствителност -205 dB относително 1 V/µPa. Техниката може да се ползва за изследване на различни видове звуци издавани от морски животни, както и на шумовете произвеждани от плавателни съдове. Има възможност за провеждане на експерименти за изследване на различни импулсни източници на звук от малки взривове.

Термографската камера позволява получаване на видеоизображение в инфрачервения спектър и наблюдение на структури с размер 113 µm. С камерата може да се наблюдава в статика и динамика топлинното поле, създавано от нагрети тела, както и да се откриват обекти, контрастиращи на топлинния фон. Оборудването позволява да се определят местата, където има различия в температурата, а от там и идентифициране на възможни проблеми в изследваните обекти.

На откриването на лабораторията присъстваха представители на: Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт; Център по хидро- и аеродинамика – БАН; Институт по океанология – БАН; Институт по рибни ресурси –БАН, медии, представители на бизнеса и заинтересовани страни.

Закупеното оборудване беше демонстрирано пред студенти, преподаватели, медии и заинтересовани страни. Подробна информация за предназначението и възможностите на техниката бяха представени от доц. Неделчев. Той подчерта, че лабораторията е уникална за Варна и позволява развитието на съвместна дейност с различни научни организации, работещи в сходни области и институции в България в това число: министерства, неправителствени организации; регулиращи органи, бизнес организации и фирми. Съгласно целите на проекта техниката ще позволи да се развива научно-приложна дейност, свързана със създаване и приложение на специфични измервателни процедури и програмни продукти и създаване на база от данни и нейната обработка за разкриване на процеси, тенденции и зависимости в изследваните обекти.

Лабораторията е отворена и към бизнеса, като приложението на закупената техника е в много широки граници:

  • акустично и хидроакустично измерване, изследване, контрол и диагностика на шум и вибрации на надводни съдове и подводни апарати, в това число на хидроакустичната им част, на машинното отделение, както и на гребния винт;
  • измервания и експертизи във връзка със съблюдаване показателите на шум в околната среда, както и относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води;
  • изследване на подводния хабитат, флора и фауна, рибни пасажи и стада от делфини за целите на опазване на околната среда, биоразнообразието и промишления риболов;
  • хидроакустични измервания и изследвания за целите на геофизиката, сеизмологията, експлоатацията на подводните и подземните ресурси;
  • акустични и хидроакустични измервания и изследвания за целите на националната сигурност и отбрана.

IMG 20190404 142726 1Лабораторията беше открита от проф. д-р инж. Вълчев - ректор на ТУ - Варна и проф. дтн инж. Райчо Иларионов - ректор на ТУ - Габрово. Проф. Вълчев сподели, че ТУ - Варна има традиции и опит в морските технологии, а научния екип на лабораторията ще бъде разширен с докторанти и млади учени. Двамата ректори споделиха виждането, че чрез проекта ще се засили връзката бизнес-научни изследвания-университети, което ще се отрази на развитието на икономиката и обществото.

Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и 3535457.88 лв. национално съфинансиране.

Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ - образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. В рамките на проекта ще бъдат изградени 8 лабораторни комплекса, групирани според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях.

Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Проектът се реализира от Технически университет - Габрово, Технически университет - София, филиал Пловдив; Технически университет - Варна; Софийски университет “Св. Климент Охридски” - Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника - БАН и Централна лаборатория по приложна физика - БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия и сдружения на бизнеса, сред които е и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, а също и Технически университет - Берлин, Германия и Технически университет - Либерец, Чехия.

 IMG 20190404 144735

IMG 20190404 140301

pr logo

Още новини