Начало Новини Актуално От 16 май в Старозагорска област започва пожароопасния сезон

От 16 май в Старозагорска област започва пожароопасния сезон

Актуално
Пожароопасен сезон

Със заповед на областния управител Йордан Николов е определено за пожароопасен сезон в горските територии в област Стара Загора, времето от 16 май до 30 октомври. Заповедта предвижда контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в горските територии да осъществяват Областната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението и Регионалната дирекция по горите. 

В  непосредственото организиране на борбата с горски пожари ще се включват и общините, собствениците и ползвателите на горски територии, както и лицата, извършващи дейности в тях. Последните трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на запалвания и пожари в горските територии. Забранява се паленето на открит огън и извършване на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от границите на горските територии.

Заповедта разпорежда организирането на денонощни дежурства по определен график в горските и ловните стопанства по график, както и спазване на утвърдената схема за оповестяване на всички нива при възникване на пожар в горските територии. С нея се урежда и реда за предаване на информацията след възникването на горски пожар, съгласно увтърдения до момента ред в интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите.

Още новини