Начало Новини Актуално От 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв.

От 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв.

Актуално

От 1 януари 2010 г. минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 420 лв.  Повишен е и минималният размер на месечния осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители на 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителен  доход остава както миналата година – 2000 лв.

В случай че земеделските производители извършват само земеделска дейност и се осигуряват за за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, те могат да внесат еднократно дължимите осигурителни вноски до 31 март 2010. Във всички останали случаи самоосигуряващите се дължат ежемесечно осигурителни вноски до 10 число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (осигуровките за м.януари се внасят до 10 феруари).
Промяната в минималния размер на осигурителния доход се отразява и върху и размера на вноските за здравно осигуряване. За лицата, които не са осигурени на друго основание (трайно безработните) и внасят в бюджета на НЗОК осигуровки за своя сметка от януари 2010 г. Месечната им здравноосигурителна вноска ще бъде не по-малко от 16,80 лв. Здравноосигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Лицата, които не се осигуряват на друго основание (например трайно безработни, които не получават обезщетения от Бюрата по труда и не се осигуряват от държавата, студенти над 26 г. и др.) подават еднократно нова декларация – Образец № 7. Всички, които се осигуряват по този ред и внасят здравноосигурителните си вноски за своя сметка към 1 януари 2010 г.  трябва да подадат новата декларация образец № 7 до 1 март 2010 г. Глобата за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Всички самоосигуряващите се лица имат задължение да подават еднократно в годината и декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” до 30 април за задълженията за социално и здравно осигуряване. Това е и срокът, в който са задължени да представят справки №1 и №2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и окончателния размер на дължимите от тях задължителни осигурителни вноски, която е част от годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.
До 20 февруари, самоосигуряващите се лица, които се осигуряват само за фонд „Пенсии”, могат да подадат еднократно и Декларация „Образец 1” за 2010 г.
Променен е срокът, в който може да се коригира декларация обр. 6  „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”. Коригиращи декларации се подават до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията.  Коригиращи декларации обр.1”Данни за осигуреното лице” се подават до 3 години от датата на възникване на задължението за осигуряване. След изтичане на този срок, корекции са възможни само след изрични указания на НАП или НОИ.
От НАП напомнят, че видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с подаването на декларация по образец до 31 януари 2010 г.

Още новини