Начало Новини Актуално Остават 2 работни дни за подаване на годишните финансови отчети

Остават 2 работни дни за подаване на годишните финансови отчети

Актуално

Остават само 2 работни дни за подаване на декларация образец 7 от трайно безработните, станали такива преди 1 януари 2010 г. До момента над 9000 души от Областта са декларирали пред НАП, че започват да плащат сами здравните си вноски. Не са задължени да подават новата декларация безработните, които получават социални помощи, жените в отпуск по майчинство, пенсионерите и студентите ненавършили 26 г.

Декларация образец 7 не се подава също от еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества регистрирани като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, земеделските и тютюнопроизводителите, съобщиха от пресцентъра на НАП.
Припомняме, че всички лица, които останат без работа и не получават обезщетения от Държавата следва да подадат декларация образец № 7 в месеца следващ този, в който са останали без осигурител.  Глобата за неподаване на декларацията е от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.
Месечната здравноосигурителна вноска за лицата, които не са осигурени на друго основание и внасят в бюджета на НЗОК осигуровки за своя сметка от януари 2010 г. е 16,80лв. Здравноосигурителните вноски се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Повече информация освен на страницата на НАП в интернет може да бъде получена и на информационния телефон 0700 18 700.
В сряда изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети в Търговския регистър. Търговците по смисъла на Търговския закон публикуват годишния и консолидирания си финансови отчети, годишния доклад за дейността и консолидирания доклад, приети от общото събрание на съдружниците /акционерите, чрез заявяване и обявяване в Търговския регистър. Неподаването на годишните финансови отчети в срок ще бъде санкционирано с глоба в размер между 2000 и 3000 лева. Допълнителна информация може да бъде намерена на адреса на Агенцията по вписванията в интернет на : www.registryagency.bg

Още новини