Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2021 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2021 г.

Актуално

През второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 138.6 хил., от които 73.5 хил. са мъже и 65.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 52.6% (при 52.1% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 58.6%, а при жените - 47.2%.

През второто тримесечие на 2021 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 135.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.6% (73.7% за мъжете и 67.4% за жените), съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

От първото тримесечие на 2021 г., в изпълнение на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и произтичащи от него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила, са направени промени в методологията на наблюдението на работната сила, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, а именно:

- лицата, които са в отпуск за гледане на дете между 1и 2-годишна възраст, през който получават обезщетение във фиксиран размер, се отнасят към заетите лица (до края на 2020 г. са отнасяни към икономически неактивните лица);

- лицата, които са в неплатен отпуск за гледане на дете между 2 и 8-годишна възраст, се считат за заети само ако еднократната продължителност на ползване на този вид отпуск е най-много 3 месеца, т.е. не ползват наведнъж целия полагаем им се отпуск (по 6 месеца за всеки от родителите). До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица;

- лицата, които отсъстват от работа по причини, различни от годишен отпуск, заболяване или злополука и отпуск за отглеждане на дете, се считат за заети само ако продължителността на отсъствието е до 3 месеца (независимо дали получават частично възнаграждение);

- лицата, които произвеждат селскостопански продукти за собствено потребление, са изключени от категорията на заетите лица, дори чрез това производство да задоволяват основна част от потреблението в домакинството. За заети се считат само лицата, произвеждащи селскостопанска продукция, основната част от която е предназначена за продажба или за размяна;

- лицата със сезонна работа се определят като заети извън активния за работа сезон, ако продължават регулярно да извършват задачи и дейности, свързани с работата или бизнеса, извън изпълнението на юридически или административни задължения;-лицата, които получават социални помощи и във връзка с това са задължени да извършват общополезни дейности, не се считат за заети лица. До края на 2020 г. те са отнасяни към заетите лица, ако са извършвали такава дейност през наблюдаваната седмица

Поради това, данните за второто тримесечие на 2021 г. не са напълно съпоставими с тези до четвъртото тримесечие на 2020 година.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане на дете и отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ- www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

Още новини