Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2022 г.

Актуално

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Стара Загора е 143.2 хил., от които 76.3 хил. са мъже и 66.9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.1% (при 55.4% за страната). Коефициентът на заетост при мъжете е 61.7%, а при жените - 49.1%.

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (195.6 хил.) и преди област Благоевград (141.2 хил.), а по коефициент на заетост - на седмо място, след област Пловдив (55.2%) и преди област Добрич (54.2%).

 

През третото тримесечие на 2022 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица в област Стара Загора са 139.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.8% (76.9% за мъжете и 70.6% за жените).

По брой на заетите лица област Стара Загора е на пето място в страната, след област Бургас (189.0 хил.) и преди област Благоевград (138.8 хил.), а по коефициент на заетост - на шесто място, след област София (75.0%) и преди област Смолян (72.8%).

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването се извършва чрез лично интервю и обхваща обикновените домакинства в страната, подбрани на случаен принцип.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане на дете, отглеждане на малко дете и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки).

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ- www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

Документи за сваляне

Още новини