Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2020 г.

Актуално

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 141.2 хил., от които 74.5 хил. са мъже и 66.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 53.5% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 3.7 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 58.6%, а при жените - 47.9%, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

През третото тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 138.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.1% (73.6% за мъжете и 68.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 4.4 процентни пункта.

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

  • извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;
  • не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

При оценката на резултатите за третото тримесечие на 2020 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.06.2020 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

 

 

Още новини