Начало Новини Актуално ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 ГОДИНА

Актуално

 

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.6 хил., от които 78.8 хил. са мъже и 68.7 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 55.8% (при 52.9% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. намалява с 1.8 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.6%, а при жените - 49.7%.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 142.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.9% (77.4% за мъжете и 70.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група бележи спад с 2.7 процентни пункта.

 

 

 

 Фиг. 1. Коефициенти на заетост в област Стара Загора по възрастови групи и тримесечия

 

Методологични бележки

 

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Заети са лицата на 15 и повече навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради болест, годишен отпуск, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка или друг трудов спор и други.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението в същата възрастова група.

При оценката на резултатите за четвъртото тримесечие на 2020 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.09.2020 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ- www.nsi.bg, раздел „Пазар на труда”, Наблюдение на работната сила.

Още новини