Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила в област стара загора през 2022 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област стара загора през 2022 година

Актуално

· През 2022 г. икономически активните лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора са 143.9 хил. души. Коефициентът на икономическа активност
(15
- 64 навършени години) е 75.9%.

· Заетите лица на възраст от 15 до 64 навършени години в област Стара Загора през 2022 г. са 142.1 хил. души. Коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) е 75.0%.

· Броят на заетите лица от 15 до 64 навършени години с висше образование е 32.7 хил., със средно - 91.0 хил. и с основно и по-ниско образование - 18.4 хиляди.

· Коефициентът на заетост при лицата от 15 до 64 навършени години с висше образование
е 88.5%, за лицата със средно образование - 81.4% и за лицата с основно и по-ниско
образование - 45.2%.

· През 2022 г. икономически активните лица в област Стара Загора са 147.8 хил. души. Коефициентът на икономическа активност за населението на 15 и повече навършени
години е 56.9%.

· Общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област Стара Загора през 2022 г. са 146.0 хил. души. Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години е 56.2%.

 

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на 15 и повече навършени години. Изследването обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в наблюдението, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете до навършване на 2-годишна възраст, гъвкав график на работното време, участие в обучение, свързано с работата, както и поради друго отсъствие, ако продължителността му е 3 месеца или по-малко и други

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Годишните данни са осреднени стойности от четирите тримесечия на съответната година.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

Още новини