Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2022

Актуално

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.2%, като в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 2.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 69.8%.

Коефициентът на безработица е 4.7%, или с 0.9 процентни пункта по-нисък в сравнение с второто тримесечие на 2021 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 49.6 хил., или 4.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 121.0 хил., от които 1 661.4 хил. мъже и 1 459.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 1.9%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.7%, като при мъжете този дял е 59.7%, а при жените - 48.1%.

През второто тримесечие на 2022 г. в сектора на услугите работят 1 980.8 хил., или 63.5% от заетите лица, в индустрията - 932.4 хил. (29.9%), и 207.8 хил. (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.8% (119.0 хил.) са работодатели, 6.3% (197.3 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 89.3% (2 788.1 хил.) - наети лица, и 0.5% (16.5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 158.0 хил. (77.4%) работят в частния сектор, а 630.2 хил. (22.6%) - в обществения.

През второто тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 028.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.8% (73.1% за мъжете и 66.4% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 38.0% (42.9% за мъжете и 32.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%, съответно 78.7% за мъжете и 71.3% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се повишава с 2.3 процентни пункта, с 1.7 процентни пункта при мъжете и с 2.9 процентни пункта при жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 614.2 хил., или 67.6% от населението в същата възрастова група (72.4% от мъжете и 63.2% от жените).

Безработица

През второто тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 152.2 хил., от които 86.9 хил. (57.1%) са мъже и 65.3 хил. (42.9%) - жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 30.7 хил., или с 16.8%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта и достига 4.7%. Коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта при мъжете и с 1.3 процентни пункта при жените и през второто тримесечие на 2022 г. достига съответно 5.0 и 4.3%.

От всички безработни лица 10.7% са с висше образование, 52.5% - със средно, и 36.7% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.5% за висше образование, 4.3% за средно образование и 15.2% за основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 85.4 хил., или 56.1% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.2 процентни пункта в сравнение с второто тримесечие на 2021 г. и достига 2.6%, като е по-висок при мъжете (2.8%) в сравнение с жените (2.4%).

От общия брой на безработните лица 20.1 хил., или 13.2%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 7.9% (9.3% при мъжете и 6.0% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.7 процентни пункта. Намалението на коефициента на безработица (15 - 29 навършени години) при мъжете е с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 4.0 процентни пункта.

Икономическа неактивност

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 543.6 хил., от които 1 034.9 хил. (40.7%) са мъже и 1 508.7 хил. (59.3%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 162.4 хил. (506.9 хил. мъже и 655.5 хил. жени) и представляват 26.8% от населението в същата възрастова група (23.1% от мъжете и 30.6% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Коефициент на икономическа активност - относителният дял на икономически активните лица от населението в същата възрастова група.

Коефициент на заетост - относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години или в съответната възрастова група.

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

При оценката на резултатите за второто тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 31.03.2022 г., като е изключено населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Относителните стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през второто тримесечие на 2022 г. са:

- общ брой на заетите лица - 1.4%;

- общ брой на безработните лица - 5.7%;

- коефициент на безработица - 5.6%.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила за второто тримесечие на 2022 г. могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

Документи за сваляне

Още новини