Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2021 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2021 г.

Актуално

От началото на 2021 г. наблюдението на работната сила във всички държави членки на ЕС, вкл. и в България, се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (EС) 2019/1700 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки, и свързаните с него прилагащи регламенти на Европейската комисия в областта на статистиката на работната сила. Тези регламенти налагат промени в методологията на наблюдението, свързани преди всичко с дефинициите за заетост и безработица, поради което резултатите от наблюдението на работната сила за 2021 г. не са напълно съпоставими с тези за предишни периоди[1].

Основни показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2021 година:

· Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.9%.

· Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.5%.

· Коефициентът на безработица е 4.6%.

· Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 53.2 хил., или 4.5% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица е 3 134.4 хил., от които 1 677.3 хил. мъже и 1 457.1 хил. жени. Коефициентът на заетост е 53.4%, съответно 59.7% при мъжете и 47.6% при жените.

През третото тримесечие на 2021 г. в сектора на услугите работят 1 967.0 хил., или 62.8% от заетите лица, в индустрията - 952.6 хил. (30.4%), и в селското, горското и рибното стопанство - 214.8 хил. (6.9%).

От всички заети лица 3.8% (118.0 хил.) са работодатели, 7.1% (221.4 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.5% (2 775.4 хил.) - наети лица, и 0.6% (19.6 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 104.5 хил. (75.8%) работят в частния сектор, а 671.0 хил. (24.2%) - в обществения.

През третото тримесечие на 2021 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 042.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.5% (73.1% за мъжете и 65.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 36.7% (41.5% за мъжете и 31.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 74.5%, съответно 78.5% за мъжете и 70.5% за жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 610.1 хил., или 66.2% от населението в същата възрастова група (71.1% от мъжете и 61.6% от жените).

 

Фиг. 1. Коефициенти на заетост по възрастови групи и пол през третото тримесечие на 2021 година

 

Безработица

През третото тримесечие на 2021 г. безработни са 150.6 хил. души, от които 85.4 хил. (56.7%) са мъже и 65.1 хил. (43.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 4.6%, съответно 4.8% за мъжете и 4.3% за жените.

От всички безработни лица 15.0% са с висше образование, 51.9% - със средно, и 33.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.1% за висше образование, 4.3% за средно образование и 12.8% за основно и по-ниско образование.

През третото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица с продължителност на безработицата под една година e 73.0 хил. (48.5% от всички безработни), а този на продължително безработните лица (безработни от една или повече години) - 77.6 хиляди (51.5%). Коефициентът на продължителна безработица е 2.4%, съответно 2.6% при мъжете и 2.1% при жените.

От общия брой на безработните лица 120.9 хил., или 80.3%, са имали предишна работа, която са напуснали поради уволнение, съкращение или принудително приключване на бизнеса, приключване на сезонна или друга временна работа и други причини, а 29.7 хил., или 19.7%, търсят първа работа.

През третото тримесечие на 2021 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 10.3%, съответно 10.7% за мъжете и 9.8% за жените.

Фиг. 2. Продължителност на безработицата по пол през третото тримесечие на 2021 година

Икономическа неактивност

През третото тримесечие на 2021 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) е 2 588.1 хил., от които 1 047.3 хил. (40.5%) са мъже и 1 540.8 хил. (59.5%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 187.6 хил., или 27.1% от населението в същата възрастова група.

 

Документи за сваляне

Още новини