Начало Новини Актуално Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на 2022 г.

Актуално

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 74.4%, като в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. се увеличава с 2.6 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 3.0 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. и достига 71.5%.

Коефициентът на безработица е 3.9%, или с 0.6 процентни пункта по-нисък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 50.9 хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Заетост

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица е 3 197.1 хил. - 1 702.5 хил. мъже и 1 494.6 хил. жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на заетите лица се увеличава с 3.8%. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.9%, като при мъжете този дял е 61.1%, а при жените - 49.2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. преобладаващата част от заетите лица работят в сектора на услугите - 2 037.2 хил., или 63.7%, в индустрията работят 967.2 хил. (30.3%), а 192.6 хил. (6.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3.7% (119.4 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети лица без наети, 88.4% (2 826.3 хил.) - наети лица, и 0.6% (18.2 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 208.5 хил. (78.1%) работят в частния сектор, а 617.9 хил. (21.9%) - в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 101.1 хил., или 3.6% от наетите лица.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 095.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.5% (74.9% за мъжете и 67.9% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.9% (42.9% за мъжете и 36.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 76.9%, съответно 80.7% за мъжете и 72.9% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се увеличава с 3.3 процентни пункта, като увеличението е с 2.9 процентни пункта при мъжете и 3.5 процентни пункта при жените.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 628.7 хил., или 69.4% от населението в същата възрастова група (74.7% от мъжете и 64.5% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години се увеличава с 3.9 процентни пункта.

Безработица

През четвъртото тримесечие на 2022 г. броят на безработните лица е 128.3 хил. - 70.8 хил. (55.2%) мъже и 57.5 хил. (44.8%) жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. броят на безработните лица намалява с 18.4 хил., или с 12.5%. За същия период коефициентът на безработица намалява с 0.6 процентни пункта и достига 3.9%. Коефициентът на безработица намалява с 0.9 процентни пункта при мъжете и с 0.5 процентни пункта при жените и през четвъртото тримесечие на 2022 г. достига съответно 4.0 и 3.7%.

От всички безработни лица 14.7% са с висше образование, 52.5% - със средно, и 32.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 1.8% за висше образование, 3.6% за средно образование и 11.0% за основно и по-ниско образование.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. продължително безработните лица (безработни от една година или повече) са 67.6 хил., или 52.7% от всички безработни. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. и достига 2.0%, като е по-висок при мъжете (2.1%) в сравнение с жените (1.9%).

От общия брой на безработните лица 17.9 хил., или 14.0%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. коефициентът на безработица за възрастовата група
15 - 29 навършени години
е 7.5% (7.9% при мъжете и 7.0% при жените), като в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. е по-нисък с 2.2 процентни пункта. Коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) намалява с 1.2 процентни пункта при мъжете и с 3.6 процентни пункта при жените.

Икономическа неактивност

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 499.6 хил., от които 1 014.0 хил. (40.6%) са мъже и 1 485.6 хил. (59.4%) - жени. Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 110.9 хил. (481.5 хил. мъже и 629.4 хил. жени) и представляват 25.6% от населението в същата възрастова група (21.9% от мъжете и 29.4% от жените). От икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години 39.0% са неактивни поради участие в образование или обучение.

Методологични бележки

Наблюдението на работната сила е извадково и се провежда непрекъснато, като осигурява тримесечни и годишни данни за икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. То обхваща обикновените домакинства в страната. Домакинствата, участващи в изследването, са подбрани на случаен принцип и се анкетират чрез лично интервю.

Наблюдаван период - характеристиките на всяко анкетирано лице се отнасят за състоянието му през определена календарна седмица.

Икономически активното население (работната сила) включва всички заети и безработни лица.

Заети са лицата на възраст 15 - 89 навършени години, които през наблюдавания период:

- извършват работа дори за един час, за което получават работна заплата или друг доход;

- не работят, но имат работа, от която временно отсъстват поради годишен отпуск, болест, отпуск при раждане и отглеждане на малко дете и други.

Безработни са лицата на възраст 15 - 74 навършени години, които:

- нямат работа през наблюдавания период;

- активно търсят работа през период от четири седмици, вкл. наблюдаваната, или вече са намерили работа, която очакват да започнат до три месеца след края на наблюдавания период;

- имат възможност да започнат работа до две седмици след края на наблюдавания период.

Продължително безработни са лицата, които са безработни от една или повече години.

Икономически неактивни (лица извън работната сила) са лицата на възраст 15 и повече навършени години, които не са нито заети, нито безработни през наблюдавания период, вкл. всички лица на възраст 90 и повече навършени години.

Обезкуражени са лицата извън работната сила на възраст 15 - 74 навършени години, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото предполагат, че няма да намерят подходяща работа.

Коефициент на икономическа активност - относителен дял на икономически активното население (работната сила) от общото население (в съответната група).

Коефициент на заетост - относителен дял на заетите лица от общото население (в съответната група).

Коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население.

Коефициент на продължителна безработица - относителният дял на продължително безработните лица от икономически активното население.

При оценката на резултатите за четвъртото тримесечие на 2022 г. са използвани предварителни данни за населението на страната към 30.09.2022 г., получени на база текущата демографска статистика, в които не са отразени данните от Преброяване 2021. Изключено е населението, живеещо в колективни домакинства.

Както при всяко извадково наблюдение, данните от Наблюдението на работната сила са обременени с грешки, дължащи се на извадката (стохастични грешки). Относителните стандартни грешки за основните показатели от наблюдението през четвъртото тримесечие на 2022 г. са:

- общ брой на заетите лица - 1.4%;

- общ брой на безработните лица - 6.3%;

- коефициент на безработица - 6.2%.

Поради направените закръгления в някои случаи общите данни могат да се различават незначително от сумата на отделните групи, включващи се в тях.

По-подробни данни от Наблюдението на работната сила за четвъртото тримесечие на 2022 г. могат да се намерят на сайта на НСИ - www.nsi.bg, раздел Пазар на труда, Наблюдение на работната сила.

 

Документи за сваляне

Още новини