Начало Новини Актуално Определени са процедурите за публично-частно партньорство

Определени са процедурите за публично-частно партньорство

Актуално

процедури публично-частно партньорствоПравителството прие Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство (ПЧП) и Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за ПЧП в оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие. Двата документа са част от нормативната уредба, която определя процедурите за осъществяване на публично-частно партньорство.

Законът за ПЧП беше приет в средата на м. г. и влезе в сила от 1 януари 2013 г. Той е един от инструментите, чрез които държавата стимулира сътрудничеството между публичните и частните партньори с цел повишаване инвестиционната активност, съобщиха от правителствената пресслужба.

С Правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за ПЧП. В неговите осем глави са разписани процесът на планиране на реализацията на проекти за ПЧП, вкл. в случай на инициатива от заинтересовани лица; провеждането на подготвителни действия; редът за включване на съответния проект в държавния или общинския бюджет; разпределението на рисковете между страните, предоставянето на финансова подкрепа от публичния партньор и методът на контрол на нормата на възвръщаемост на частния партньор при изпълнението на проекта; представянето на мотивирано предложение за изменение на договора в случаите на нарушен икономически баланс; гаранциите за изпълнение на задълженията по договора и отговорностите при неизпълнение; мониторингът и контролът на изпълнението на сключените договори за ПЧП; създаването и поддържането на регистъра за ПЧП.

В Наредбата е описано съдържанието на Националната програма за ПЧП и на общинския план за развитие и начинът на тяхното разработване. Заложени са и критериите за включване на проекти в оперативния план и програмата за реализация.

Проектът на постановление и мотивите към него бяха публикувани за публично обсъждане в интернет страницата на Министерството на финансите.

Още новини