Начало Новини Актуално ОПРЧР осигурява безвъзмездно финансиране за повишаване на производителността

ОПРЧР осигурява безвъзмездно финансиране за повишаване на производителността

Актуално
Агенция по зетостта

Агенция по заетостта и нейното териториално поделение Дирекция Бюро по труда Стара Загора напомнят на предприемачите за възможността да се възползват от безвъзмездната финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси (ОПРЧР) за повишаване на производителността и квалификацията на заетите лица.

В условията на световна финансова и икономическа криза, едно от малкото сигурни неща за запазване и повишаване на конкурентноспособността на бизнеса е да се повишава квалификацията и компетентностите на служителите.

Действащите към момента схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, които се финансират със средства от Европейския социален фонд (ESF) и които са директно насочени към работодателите са:

Актуални процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"
Тази операция предоставя възможност на безработни младежи до 29 г., регистрирани в бюрата по труда на територията на Република България, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността, за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Схемата извежда на преден план инвестирането в човешкия капитал с конкретни дейности в посока повишаване заетостта на младежите чрез осигуряване на стажуване. Държавни и общински администрации и структури на съдебната система не могат да бъдат работодатели. От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно плюс осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя.

BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност"
Тази процедура подпомага работодателите, засегнати от световната финансова и икономическа криза, при които се е наложило преминаване на непълно работно време да преодолеят затрудненията. Дава се възможност на работниците и служителите, работещи при намалено работно време да придобият квалификация. За тази цел се заплаща обучението им и се предоставя стипендия за период до 5 месеца.

BG051PO001-1.1.03 - „Развитие"
При тази процедура работодателите получават средства от Европейските фондове в период от 9 месеца до 1 година, за всяко наето лице, насочено от Бюрото по труда. В схемата могат да участват както работодадели от реалния сектор, така и общински и областни администрации. За да могат да бъдат включени в тази операция лицата трябва да са безработни регистрирани в бюрата по труда на територията на Република България, съкратени след 01.11.2008г. За да бъдат включени в заетост е необходимо да преминат съответното обучение за професията (длъжността) която е обявена от работодателя.

BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа"
Тази операция дава възможност на служителите и работниците, които ползват отпуск за отглеждане на дете отново да се върнат на работното си място, като се осигурява квалифицирано лице, което да се грижи за детето. Тази операция може да помогне на голяма част от родителите ангажирани с отглеждане на децата си да продължат трудовата си кариера и да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца. Ако не са успели да запишат детето си на детска ясла, и се притесняват, че няма на кого да поверят грижите за него, по тази схема се предоставя една нова възможност. Цел на тази операция  е безработни лица да се квалифицират и насочат към гледане на деца от 1 до 3–годишна възраст. Избраните чрез подбор безработни, регистрирани в бюрото по труда и преминали курс за обучение за полагане на грижи за малки деца ще бъдат насочвани за одобряване от родителите, като им се дава възможност да изберат най-подходящата бавачка за детето си и спокойно да се върнат на работа за да продължат професионалната си кариера.

Актуални процедури при които работодателите могат да подават проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-2.1.15 - „Социални иновации в предприятията"
Нова операция за 38 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира Агенцията по заетостта от 18.05.2011 г. Схема „Социални иновации в предприятията” е в рамките на приоритетна ос 2 „Повишаване производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция 2.1 „Подобряване адаптивността на заетите лица”, Основна област на интервенция 2.2 “Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дава възможност на бизнеса да приложи иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, да се въведат различни гъвкави форми на заетост, да се подпомогне реализацията на мерки, гарантиращи устойчива заетост за лицата над 55 години, като едновременно с това се използва техния професионален опит и се провеждат обучения на работното място, свързани с повишаването на капацитета на останалите служители в предприятията. Кандидатите - работодатели от малко, средно или голямо предприятие ще могат да осигурят и социални придобивки за работниците и служителите, като кътове за гледане на деца, столови, обособяване на помещения за отдих и почивка и др. Средствата, които може да получи всяко предприятие, след представен проект, са в размер до 390 000 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 17.00 часа на 03.11.2011 г.

2. BG051PO001-1.1.07 - „Вземи живота си в свои ръце"
Схемата е насочена към най-рисковата и уязвима група сред безработните, към обезкуражените и към неактивните лица. Общата цел на схемата е да се обединят усилията на заинтересованите страни на местно равнище, включително на структурите на гражданското общество, за мотивация и подкрепа на лицата от целевата група - обезкуражени, които отдавна са се отказали да търсят заетост и дори не са регистрирани в бюрата по труда.
Схемата е на стойност11 млн. лева. До 200 000 лв. ще бъдат отпуснати безвъзмездно на неправителствени организации, образователни и обучителни групи и фирми за идентифициране на отпаднали от трудовия пазар и връщането им обратно чрез мотивация, професионално обучение и 3-месечен стаж при работодател. Приоритетно ще се насърчава: включване на лица от уязвимите групи с цел последващо осигуряване на заетост; повишаване на икономическата активност и интеграцията на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда; повишаване на конкурентоспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните работници; удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.

Процедури, които предстои да стартират в близък план:

„Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”
Продължава реализацията на схема „Квалификационни услуги и обучения на заети лица - фаза 3". В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица. Работодателите участват с проекти. Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 391 166 лева. Максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за професионална квалификация на един обучаем не може да надхвърля 925 лева. А максимално допустимата средна стойност на безвъзмездната финансова помощ за обучение по ключови компетентности на един обучаем не може да надхвърля 300 лева за едно лице;

BG051PO001-2.2.01 - „По-близо до работа"
Целта на процедурата е да насърчи географската мобилност на работната сила посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа, дори в случаите, в които тя е далеч от дома им.
В рамките на операцията ще се даде възможност на лица, които започват нова работа на трудов договор в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес, да получат средства за покриване на транспортните си разходи за период до 12 месеца, в случай, че не са командировани съгласно действащото законодателство за изпълнение на работните си задачи. Средствата ще се предоставят независимо от това дали лицето е било безработно или заето преди сключването на актуалния трудов договор, при положение, че същия е сключен с различен от досегашния  работодател.
За работодателите по операцията ще бъдат осигурени средства за въвеждащо обучение на такива лица.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 37 000 000 лв.

Повече информация може да бъде получена чрез Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора:

  • на среща с трудов посредник или друг служител на дирекцията на адрес Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” №8, етаж 1;
  • на телефони 042/697560, 042/697579, 042/697580;
  • на информационния ден организиран от дирекцията на 23.06.2011г. от 11.00 часа в зала № 202 в сградата на местните структури на МТСП, на адрес Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” №8;
  • на сайта на Агенцията по заетостта

Още новини