Начало Новини Актуално Оперативна програма Развитие на човешките ресурси насочва 100 милиона евро към бизнеса

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси насочва 100 милиона евро към бизнеса

Актуално

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси насочва 100 милиона евро към бизнеса Акцентите на новата оперативна програма Развитие на човешките ресурси ще бъде върху подкрепата за продължително безработни, икономически неактивни на пазара на труда хора със средно или по-ниско образование, хора над 54-годишна възраст и насърчаване на предприемачество за образовани хора без работа.

Очакваните резултати са тези рискови групи на пазара на труда да повишат знанията и уменията си, така че да заемат по-качествени работни места и да си осигурят продължителна заетост. Това каза Светлана Дянкова, заместник-министър на труда и социалната политика при представянето на новата оперативна програма за периода 2014 - 2020 г., която е одобрена от Министерски съвет. Създаването на предприятия ще бъде подкрепяно, защото създават производство, икономически растеж и работни места. До края на годината ще бъдат разработени и конкретните мерки, по които ще се усвояват финансовите ресурси от предприятията, уточни Дянкова.

Средствата ще са и за подобряване на условията на труд, организацията на труда, като част от политиката за подкрепа на малкия и среден бизнес, допълни Дянкова. В новата програма са заложени мерки за млади хора между 15 и 24 години, които са в рискова ситуация, тоест не са нито в обучение, нито в заетост. Предвидена е и подкрепа за семейства с деца с увреждания, както и за социални услуги в здравеопазването за хора с увреждания над 18 и над 65 години.

От 2020 година ще продължи и процесът по деинституализация, като той ще бъде разширен. Министерството започва нова политика - за извеждане на възрастни хора от институции през новия програмен период.

Три са акцентите в новата програма за развитие на пазара на труда и човешките ресурси. На първо място е борбата с младежката безработица. Ще се инвестира в две групи дейности – за активиране на лица до 29 години и стартиране на самостоятелна стопанска дейност на млади хора, които обаче имат поне средно образование, уточни заместник-министър Росица Янкова.
На второ място в програмата е заложен по-активен интегриран подход за социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи. Политиките ще са насочени към подобряване на достъпа до заетост, до образование, до социални и здравни услуги.
Третият нов акцент на програмата е деинституализацията на възрастните хора. Дянкова обясни, че идеята е както децата, така и възрастните хора да бъдат изведени от институциите и да бъдат настанени в среда, близка до семейната. Тя обясни, че става въпрос за малки центрове, които ще гарантират тази семейна среда.

Финансирането за трите основни политики ще бъде в общ размер от 895 милиона евро за цялата програма, включително целевите средства от ЕС в размер на 55 милиона евро по младежката гаранция.

Разпределение на средствата:

  • за насърчаване на устойчива заетост и мобилността на работната сила – 549 милиона евро;
  • за социално включване - 270 милиона евро;
  • за модернизиране на политиките – 38 милиона евро.

Два процента от общата сума ще са за транснационално сътрудничество с цел обмен на опит и добри практики. Около 38 милиона евро ще се използват за техническа помощ за управлението на програмата.

Заместник-министър Росица Янкова уточни, че за разлика от предходната програма в новата средствата ще се дават при реално постигнати резултати. Тя съобщи още, че новата програма разполага с 20 на сто повече средства, или 580 милиона евро са осигурени в повече за заетост и социално включване. Общо 2,36 милиарда евро са парите за целия седемгодишен период. За всички останали политики почти с една трета е увеличен ресурсът в сравнение с предишната програма.
Над 100 милиона евро ще бъдат насочени към микро, малък и среден бизнес и създаване на работни места за безработни и за хора с увреждания. Общо 46 милиона лева ще бъдат насочени към предприемачество, над 60 милиона евро за социални предприятия.

Очакваните резултати са близо 100 хиляди икономически неактивни и безработни да подобрят своите знания и умения, а близо 90 хиляди души да започнат работа, от които 40 хиляди - до 29 години. Подкрепа ще получат около 300 социални предприятия, които да създадат заетост за 1000 души.

280 хиляди души ще подобрят своите знания и умения – тук са лицата над 54 години и тези със средно и по-ниско образование. Те ще бъдат обучени за работа със специализиран софтуер с идеята да намерят работа в сферата на високите технологии. Близо 15 хиляди души от маргинализираните групи ще бъдат включени в интегрирани мерки, 3 хиляди ще получат услуги след деинституализация. Новост в оперативната програма е, че няма да има междинни звена, а изпълнението ще е директно от управляващия орган.

Светлана Дянкова коментира, че за миналата година има преизпълнение на програмата като реализиран напредък през втората половина от годината. Общо 763 милиона лева са одобрени от ЕК и няма забележки от одита на Европейската сметна палата. Досега не е допусната загуба на средства, договорени са изцяло парите по програмата, а сертифицираните разходи от ЕС доближиха 54 процента от оперативната програма. Предстоят още две години изпълнение на старата програма, като рискът от загуба на средства е минимизиран. Няма да бъде изгубен нито един лев, увери Дянкова.

Програмата може да бъде одобрена най-рано през септември 2014 г. и най-късно през ноември.

Още новини