Начало Новини Актуално Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020

Актуално

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020Търговско-промишлена палата - Стара Загора предлага услуги по подготовка на проектни предложения и управление на проекти, свързани с оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020. Оперативната програма е част от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България и изпълнението ѝ е тясно свързано с целта за растеж и заетост (Growth and Jobs) и с приноса на България за постигането на трите взаимно допълващи се типа растеж според Европа 2020:

  • интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
  • устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
  • приобщаващ  растеж:  стимулиране  на  икономика  с  високи  равнища  на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност пряко се ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устойчив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по отношение на приобщаващия растеж.

Подкрепата по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г. е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие пред българската икономика.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
тел./факс 042 626033; 042 626297

имейл: office@chambersz.com

Още новини