Начало Новини Актуално ОП Развитие на човеешките ресурси предлага възможности за работодатели и безработни

ОП Развитие на човеешките ресурси предлага възможности за работодатели и безработни

Актуално
Възможности за работодатели и безработни

Продължава възможността за кандидатстване и включване на работодатели и безработни лица по схеми по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Приоритетни оси 1 и 2, съобщиха от Дирекция Бюро по труда - Стара Загора.

Актуални процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"
Тази операция предоставя възможност на безработни младежи до 29 г., регистрирани в бюрата по труда на територията на Република България, завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по специалността, за стажуване при работодател. Това ще повиши конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели. Схемата извежда на преден план инвестирането в човешкия капитал с конкретни дейности в посока повишаване заетостта на младежите чрез осигуряване на стажуване. Държавни и общински администрации и структури на съдебната система не могат да бъдат работодатели. От бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно плюс осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата, определен от работодателя.

BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа"
Тази операция дава възможност на служителите и работниците, които ползват отпуск за отглеждане на дете отново да се върнат на работното си място, като се осигурява квалифицирано лице, което да се грижи за детето. Тази операция може да помогне на голяма част от родителите ангажирани с отглеждане на децата си да продължат трудовата си кариера и да бъдат спокойни за отглеждането на своите деца. Ако не са успели да запишат детето си на детска ясла, и се притесняват, че няма на кого да поверят грижите за него, по тази схема се предоставя една нова възможност. Цел на тази операция  е безработни лица да се квалифицират и насочат към гледане на деца от 1 до 3–годишна възраст. Избраните чрез подбор безработни, регистрирани в бюрото по труда и преминали курс за обучение за полагане на грижи за малки деца ще бъдат насочвани за одобряване от родителите, като им се дава възможност да изберат най-подходящата бавачка за детето си и спокойно да се върнат на работа за да продължат професионалната си кариера.

BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност"
Тази процедура подпомага работодателите, засегнати от световната финансова и икономическа криза, при които се е наложило преминаване на непълно работно време да преодолеят затрудненията. Дава се възможност на работниците и служителите, работещи при намалено работно време да придобият квалификация. За тази цел се заплаща обучението им и се предоставя стипендия за период до 5 месеца.

BG051PO001-1.1.03 - „Развитие"
При тази процедура работодателите получават средства от Европейските фондове в период от 9 месеца до 1 година, за всяко наето лице, насочено от Бюрото по труда. В схемата могат да участват както работодадели от реалния сектор, така и общински и областни администрации. За да могат да бъдат включени в тази операция лицата трябва да са безработни регистрирани в бюрата по труда на територията на Република България, съкратени след 01.11.2008г. За да бъдат включени в заетост е необходимо да преминат съответното обучение за професията (длъжността) която е обявена от работодателя.

Още новини