Начало Новини Актуално Ограничават строителство на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи

Ограничават строителство на обекти за производство на електроенергия от ВЕИ върху земеделски земи

Актуално

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи. Проектът е насочен към усъвършенстване на правната рамка за регулиране на очерталите се през последното десетилетие тенденции за промяна на предназначението на земеделските земи във връзка с интензивната инвестиционна дейност. Целта е да се постигне по-добър баланс при опазването на земите за земеделско ползване и нуждите на инвестиционния растеж.

Част от промените са свързани с въвеждане на ограничение за изграждането или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници върху земеделски земи от първа до четвърта категория, както и върху поливни площи, като целта е да се опази високо продуктивната земеделска земя, предаде правителствената пресслужба.
Проектът предвижда още промяната на предназначението на земите от първа до четвърта категория, на поливни земи, както и за целите на изграждане на енергийни обекти, да се извършва на централно, а не на местно ниво, както е сега. Промяната ще се извършва от Комисията по земеделските земи, като целта е постигане на по-висока степен на защита и контрол. Това е и мотивът в състава на Комисията да бъде включен и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Същевременно се предлага решенията на Комисията да губят своето правно действие, когато в едногодишен срок от влизането в сила на решението за определяне на площадка или трасе не е поискана промяна на предназначението. Решенията за промяна на предназначението губят правно действие по силата на закона още в случаите, когато таксата по чл. 30 от ЗОЗЗ не бъде заплатена в 3-месечен срок, или ако в 2-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано разрешение за строеж на обекта. Същото е валидно и ако в 3-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.Тези правила няма да се прилагат при изграждане на обекти за държавни и общински нужди.
Проектозаконът предвижда още платените такси за промяната на предназначението да не се възстановяват при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, когато решението губи правно действие. Тази норма ще преустанови практиката на необосновани искания за промяна на предназначението. С проекта се увеличава размерът на глобите и имуществените санкции при нарушаване на закона.

Още новини