Начало Новини Актуално Официалната версия за обгазяването - професионална некомпетентност

Официалната версия за обгазяването - професионална некомпетентност

Актуално

Ръководството на РС на химиците при НТС на 28.12.2009 г. на разширено заседание обсъди проблема с поредното обгазяване на атмосферния въздух над Стара Загора. Първоначално, в хронологически ред, бяха маркирани множеството случаи на обгазяване за периода 2002-2009 г. Отбелязани бяха и различни химически съединения, с които е бил замърсен въздухът при всеки един от тях.

Това са веществата: серен диоксид, хлороводород, сероводород, азотни оксиди. Маркирани бяха и регистрираните замърсители на почвите множество метали: желязо, мед, хром, кадмий, кобалт, стронций, торий, уран и др. (над 10 броя), както и специфични органични съединения. Наличието на същите замърсители е установено при анализ на плодове, зеленчуци и някои хранителни продукти. Анализите са извършени от Умвелт институт - Щутгарт, Германия.

Дискусията беше основно за азотния смог над града за периода 19.11.2009 до 24.12.2009 г. Анализирани бяха данни от АИС при "Зеления клин", както и станциите край с. Могила, с. Ръжена, с. Остра могила и тази на ТЕЦ 2. Коментирана беше официално заявената позиция на държавните институции по проблема "Азотни оксиди". Резултатите от обсъжданията са отразени в следните изводи:

  • 1.    Твърдението, че източникът на азотните оксиди са автомобилният трафик и битовото гориво, показва ПРОФЕСИОНАЛНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. Краен продукт на горивния процес и в двата случая са въглеродни оксиди. Медийното огласяване на официалната позиция за източника на замърсяване прави много лоша услуга на българското правителство.
  • 2.    Екстремното залпово нарастване на средночасовите стойности на азотни оксиди повече от 20 пъти над фоновата стойност, както и наличие на ЦИКЛИЧНА ПОВТОРЯЕМОСТ за периода 19.11.2009 до 23.12.2009 г. (на 23.12.2009 г. 18 часа от денонощието азотните оксиди постоянно са били над ПДК). Всичко изброено говори за ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАКОНОМЕРНОСТ.
  • 3.    Големите количества азотни оксиди говорят за наличие на мощен производствен източник. Първият възможен - азотноторово производство, не съществува.
  • Вторият са взривни вещества и взривни изделия.
  • Освен това нека се има предвид, че успоредно с нарастването на азотните оксиди се повишават залпово и стойностите на сероводорода. (Това съзнателно не се споменава.) Ако към това се прибавят и специфичните метални замърсители, процесът на получаване на екозамърсителите е демаскиран. Явно става дума за унищожаване на взривни изделия, които благовидно наричат утилизация.
  • 4.    Използването на климатичната особеност инверсия за обяснение или покриване на проблема изисква своевременната намеса на независими експерти физици - за професионално становище.
  • 5.    Дългогодишната екодиверсия над региона задължава ръководството на областта да организира ускорена проверка на здравния статус на населението. Резултатите от медицинските изследвания да бъдат публично оповестени и сравнени със средните за страната.
  • 6.    Задължение на държавните институции от най-високо ниво - МС и Прокуратура, е да открият криминалния извършител на екодиверсията в регион Стара Загора за периода 2002 - 2009 г.
  • 7.    За активиране процесите на разследването да се доведат до знанието на Европейските институции екопроблемите в Централна България, които по своята същност не са нищо друго освен ПЛАТЕН ГЕНОЦИД над населението.

Марина БОЯДЖИЕВА
председател на РС на химиците при НТС - Стара Загора

Още новини