Начало Новини Актуално Одобриха програмата на ОП Околна среда за 2010 г.

Одобриха програмата на ОП Околна среда за 2010 г.

Актуално

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма Околна среда (ОПОС) одобри индикативната годишна работна програма за 2010 г. и се запозна с актуализираните механизми за изграждане на инфраструктура в секторите Води и Отпадъци, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Основните промени в секторите Води и Отпадъци (приоритетни оси 1 и 2), заложени в годишната работна програма, са:
•въвежда се процедура на директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на общините-бенефициенти
•към общините ще се прилага принципът на директна покана в зависимост от проектната им готовност, което им предоставя възможност да кандидатстват целогодишно при условие, че е постигната необходимата проектна готовност
•въвежда се собствено финансово участие на общините по проекти в двата сектора. По предложение на ЕК правителството възприе позиция за участие на бенефициентите във финансирането на проектите според одобрената фискална рамка за периода 2010-2013 г., предаде econ.bg.
Целта на промените е да се постигне добро финансово управление и своевременно усвояване на средствата по ОПОС, предвидени за подпомагане изпълнението на ангажиментите на страната по двете директиви - за пречистване на отпадъчните води и за депониране на отпадъци.
В сектор Води ще се финансират проекти за градски пречиствателни станции за отпадъчни води на населени места с над 10 000 еквивалентни жители, за което страната е обвързана със срок до края на 2010 г. според договора за присъединяване към ЕС. Средства ще се предоставят с предимство на агломерации, в които липсва пречиствателна станция, както и според броя на еквивалент жителите и икономическата ефективност на проекта.
Средствата от Оперативна програма Околна среда за сектор Отпадъци се фокусират в изграждането на регионалните системи за управление на битовите отпадъци. Първите пет покани за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците ще бъдат изпратени още този месец до общините Ботевград, Бургас, Малко Търново, Перник и София.
По приоритетна ос 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие се предвижда през юни 2010 г. да стартира процедура за набиране на проектни предложения по мярка Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания. В сектора се запазва досегашната концепция за обявяване на процедури на конкурентен подбор. Към момента по ОПОС се изпълняват 281 проекта на стойност 781,2 млн. лева.

Още новини