Начало Новини Актуално Одобрен е проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Одобрен е проект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Актуално

Със свое решение правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Промените са заради необходимостта от отстраняване на установени несъответствия с правото на Европейския съюз, така че законодателството в областта на данъка върху добавената стойност да се приведе в съответствие с решения на Съда на ЕС. Прецизират се и разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.

Предложено е удължаване на срока на прилагане на намалена ставка на ДДС за ресторантьорски услуги, с което се предоставя възможност на бизнеса както да поддържа конкурентоспособността си, така и да запази работните места в сектора.

Предложено е удължаване на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно, така че да се смекчи въздействието на високите цени на хляба върху домакинствата, по-специално върху най-уязвимите групи хора.

Като мярка за изсветляване на „сивата" икономика е предложена възможност получателят по доставка да не заплаща стойността й, когато доставчикът не издаде касова бележка.

Предложени са разпоредби, според които няма да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на стока. Това ще става когато лицето е счело, че тя вече е неизползваема в обичайната му икономическа дейност и доброволното я е унищожило или я е продало с ДДС. Също така, ако стоката е била унищожена безвъзвратно.

Предвидени са промени, чрез които се постига съответствие с европейските норми, като се отменя изискването задължени лица, неустановени в ЕС, решили да ползват режима „извън Съюза", да определят акредитиран представител, за да могат да се регистрират по този режим.

Във връзка с внедряване в Митническата информационна система за внасяне на функционалността за централизирано оформяне при внос е предложено въвеждане на отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки, като са регламентирани условията за прилагане и отчитане на ДДС.

Предложени са разпоредби, които имат за цел да се позволи на лицата, които не са изпълнили задължението да се регистрират по ЗДДС или да се регистрират в предвидения срок, да начислят дължимия ДДС за извършените облагаеми доставки през периода, когато са били длъжни, но не са били регистрирани по този закон. Идеята е това да се случи чрез издаване на данъчен документ, като по този начин ще се предостави право на данъчен кредит на получателя по доставката.

Законопроектът съдържа и предложения за редактиране на разпоредби във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

Одобрени са промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ). С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица.

Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив. Целта е да се постигане по-голяма справедливост при определянето на облагаемия доход и на дължимия данък, което ще стимулира физическите лица, придобили доходи от продажба или замяна на финансови активи, в т.ч. виртуални валути, да ги декларират.

Промените предвиждат към определението „трудови правоотношения" да се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила без да е сключен трудов договор. По този начин се очаква постигането на по-голяма данъчна прозрачност относно доходите, дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски. Предлага се още всички предварително неопределени допълнителни парични плащания на заетите по трудово правоотношение да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Със ЗИД на ЗДДФЛ се въвежда данъчно облекчение, чрез което физическите лица да могат да приспадат от общата си годишна данъчна основа 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални или системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите.

С проекта се предлага и въвеждане на алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. По този начин ще се постигне предотвратяване на възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора.

Предвидено е и освобождаване от облагане на доходите на физическите лица от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В тази връзка и като част от цялостна мярка за подобряване събираемостта на отпадъците чрез създаване на стимул те да бъдат предавани на регламентирани за това места, се предлага в Закона за управление на отпадъците да се увеличи прагът на касовите разплащания на сделките с метални отпадъци от 100 лева на 1 200 лева на година на физическо лице.

Разширява се обхватът за предоставяне на информация от платците на доходи, касаеща необлагаемите доходи, при издаване на документи за изплатен доход и удържан данък, както и при предоставяне на информацията на Националната агенция за приходите. Това е свързано главно с изплащането на доходи по игрални сметки на български физически лица от предприятия, лицензирани като организатори на хазартни игри по реда на Закона за хазарта, които не са установени на територията на страната. С промените се предлага тези чуждестранни оператори да имат задължението да подават информация за размера на изплатените парични и предметни печалби.

Одобрените промени са свързани и с премахване на противоречива данъчна практика, касаеща чуждестранните физически лица, която дефинира доходи от наем и/или ползване на недвижимо имущество като доходи от източник в страната.

Одобрено е изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Предвижда се за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Европейския съюз, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък и/или национален допълнителен данък до достигане на ефективна данъчна ставка от 15 на сто. Предложените промени са свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2523 на Съвета от 15 декември 2022 година за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза в националното данъчно законодателство.

Със законопроекта се предлага и въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Тя ще се прилага за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г., след получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Предлагат се и промени, свързани с постигане на пълно съответствие в режима на облагане при трансфер между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена в чужбина. Промените са във връзка с разпоредбата на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Също така, в резултат на проведената обществена консултация, се въвежда облагане с патентен данък на юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения. Във връзка с това се предлага синхронизиране на разпоредбите на ЗКПО с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Одобрени са изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси

Министерският съвет одобри със свое решение проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

Предвижда се освобождаване от данък върху недвижимите имоти на сгради, получили сертификати с клас на енергопотребление „А" и на тези, получили сертификати, удостоверяващи, че са постигнати техническите изисквания за „сграда с близко до нулево потребление на енергия" по смисъла на Закона за енергийната ефективност.

Размерът на данъка върху недвижимите имоти се планира да се диференцира по населени места, по зони в тях или по вид на имотите, в границите, определените в закона.

Предвидено е въвеждане на образци на заявления и документи, издавани от общините, за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения във връзка с местните данъци.

Актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години, както и ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на

земеделски земи, са сред одобрените изменения и допълнения.

С промените се предлага данъкът върху превозните средства по отношение на корабите да се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на корабите, поддържан от Изпълнителна агенция „Морска администрация" чрез автоматизирано предоставяне на данните. Осигуряването на такава връзка ще бъде направено до 1 януари 2025 г.

Измененията и допълненията предвиждат уеднаквяване на максималния размер на оборота на данъчно задължените лица, осъществяващи патентна дейност, с прага за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, т.е. 100 000 лв.

Предлага се въвеждане на облагане с патентен данък за юридическите лица, в случаите когато оперират като заведения за хранене и развлечения.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта е предложена промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане, с която се намалява административната тежест и се предотвратяват случаите на избягване на данъчно облагане.

Одобрено е изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Със свое решение правителството одобри проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

С цел повишаване на прозрачността на разплащанията и ограничаване на сектора на „сивата" икономика, в Закона за ограничаване на плащанията в брой е заложено намаляване на прага на сумите, допустими за извършване на разплащания в брой от 10 000 на 5 000 лв.

В резултат от преговори с представителните организации от ресторантьорския бранш, в Закона за ограничаване на плащанията в брой се предлага въвеждане на изискване работодателите от този сектор, които предлагат услуги в заведения, категоризирани с две, три, четири или пет звезди, да изплащат възнагражденията на работниците и служителите си задължително по банков път. Също така, в Закона за туризма за същия кръг лица са регламентирани изисквания да осигуряват задължително възможност клиентите на техните заведения да извършват плащания и чрез терминално устройство пое.

В промените в ДОПК се предлага въвеждането на финансов стимул за лицата, които подадат информация, съдържаща конкретни факти и обстоятелства, които не са били известни на органите по приходите и водят до установяване и събиране на допълнителни задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и лихвите върху тях, във връзка с укрити и/или недекларирани облагаеми сделки, доходи, печалби и имущества. Предлага се размерът на възнаграждението за лицата да е 10 на сто от допълнителните приходи за бюджета, събрани поради разкритията. Предвижда се долен праг на сумата, събрана вследствие на подадената информация, като условие за действие на режима по изплащане на възнаграждението. Този праг е 100 000 лв. По този начин ще се предотврати подаването на информация с цел решаване на междуличностни противоречия или конкурентни търговски конфликти.

Одобрени са промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Със свое решение правителството одобри проекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и предлага на Народното събрание да го приеме.

Предложени са промени с цел отстраняване на констатирани несъответствия от страна на Европейската комисия при въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз и Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92

83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки. Заложени са съответните разпоредби с цел привеждане в съответствие на акцизното законодателството с правото на Европейския съюз при прилагането на новите режими в ЗАДС, които са в сила от 13 февруари 2023 г.

Заради бързото развитие през последните години на пазара на електронните цигари и наблюдаването на тенденции за разширяване на обхвата на стоките, които се предлагат за продажба, е предложено разширяване на обхвата на тютюневите изделия за целите на акцизното облагане. Въвежда се акциз върху нагреваеми изделия със съдържание, различно от тютюн, което е на базата на растения, билки или плодове, независимо дали са обработени с никотин.

С цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото приложение на закона са предложени и няколко нормативни промени. Въвеждат се контролни механизми за превенция спрямо идентифицирани от митническите органи рискови лица с цел предотвратяване на възможни нарушения. Предвиждат се ограничения при издаването на удостоверения за регистрация на сертифициран изпращач или сертифициран получател на лица, които имат получен валиден лиценз за управление на данъчен склад, но спрямо тях има издадено решение за прекратяване на действието му и е допуснато спиране на предварителното изпълнение. Ще има и изискване движението на освободени за потребление акцизни стоки с търговски цели да се извършва само между лица със статут на сертифицирани изпращачи или получатели.

 

 

 

 


 

Още новини