Начало Новини Актуално Одобрен е проект за иновационен хъб в областта на биотехнологиите

Одобрен е проект за иновационен хъб в областта на биотехнологиите

Актуално

Проектното предложение на РEГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР Иновационни биотехнологии, био ресурси и продукти от следващо поколение СНЦ ЧП, гр. Пловдив вече е одобрено на национално ниво (повече тук). Предстои втори етап на оценка на ниво ЕК през септември тази година, информира Българската търговско-промишлена палата чрез сайта Инфобизнес.

Изграждането на Европейски цифров иновационен хъб в Южен Централен Регион за осигуряване на отворено пространство за сътрудничество за цифрова трансформация и развитие на цифрови биотехнологии за биоресурси и продукти от следващо поколение (Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub) се координира от РEГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ СНЦ ЧП и е партньорство с УХТ-Пловдив, ПУ-Пловдив, и частни компании - юридически лица, фондации и кооперации, както и Общинска администрация - Брезово и Общинска администрация - Смолян.

Това ще бъде първият пример за българска регионална инициатива, целяща практическото прилагане на Индустрия 4.0 и Интернет на нещата (Internet of Things) за осигуряване на отворено пространство за сътрудничество за цифрова трансформация и развитие на цифрови биотехнологии за биоресурси и продукти от следващо поколение. Компаниите в ЮЦР (Южен централен район за планиране) ще поддържат и увеличават своето конкурентно предимство, чрез услугите на Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub като съоръжения за тестване преди инвестиране, цифрова оценка на зрелостта, обучение по цифрови умения и достъп до клиенти и финанси. Услугите, предлагани чрез Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub, позволяват на всеки бизнес да получи достъп до най-новите знания, експертиза и технология за тестване и експериментиране с цифрови иновации, свързани с него продукти, процеси или бизнес модели. Целта е да се ускори приемането на цифровите технологии и трансферът на знания към промишлените участници.

Амбицията е Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub да осигури механизъм за доставяне на цифрови технологии до бизнеса по лесен и достъпен начин и превръщане на тестовите площадки в платформа за експериментиране.

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще действа като фасилитатор за обединяване на промишленост, бизнес, научно-изследователската среда и местните администрации, които се нуждаят от нови технологични решения, от една страна, и от друга с компании, по-специално start-up, които имат готови за пазара решения. Това ще са услуги по експериментиране и тестване.

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще бъде регионална екосистема от многообразни заинтересовани страни с мисия да допринесе за устойчивост и подобряване на конкурентоспособността на регионалната икономика чрез цифрови решения в биотехнологиите и индустриите за здравословен живот.

Чрез Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub компаниите ще имат достъп до специализирана поддръжка, за да разберат как влияят цифровите технологии в био-базираните индустрии и как да дефинират и прилагат своя план за дигитална трансформация. Това е пространство за обучение и експерименти (тест преди инвестиране) в цифрови технологии за компаниите.

Останалите партньори и доставчици на Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub се фокусират върху нематериалната инфраструктура, насочена към предлагане на бизнес услуги, както за технологични съвети, така и за финансиране на МСП (малки и средни предприятия), особено стартиращи, компании със средна капитализация, ускорители, инвеститори и изследователи също са част от ЕЦИХ.

Подпомагането ще бъде за проучване и съдействие за финансиране и привличане на инвеститори, подпомагане използването на Invest EU и други механизми и инструменти за финансиране; сътрудничество с консултативния център на Invest EU и ЕЕN мрежа[1].

Предизвикателството за Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub е как да се визуализират многобройните инициативи и услуги, предоставени като първа стъпка за насърчаване на синергии и лесен достъп до всички видове компании. Чрез услугата инвестиционна екосистема и изграждане на мрежи Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще играе брокерска роля за свързване на компаниите с доставчици. Доставчиците също ще бъдат включени в дейностите тест преди инвестиране и умения и обучения.

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще се учи от други хъбове чрез споделяне на най-добри практики и чрез сътрудничество на центрове за компетентност в случай на липсваща експертиза/съоръжения. Като участва в мрежата от хъбове ще се популяризират върхови постижения, развити на местно ниво в други региони в Европа; ще отвори нови пазари за компании, участващи в иновациитe.

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще има обща координационна структура, за да улесни заинтересовани страни да работят в мрежа, и да осигури едно гише за цифрови решения за биотехнологиите и индустриите за здравословен живот в ЮЦР.

Оценка на цифровата зрялост като основна услуга

Една от базовите услуги, която Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще предложи е оценка до какъв етап е достигнал бизнесът по пътя му за цифровизация. Такава оценка помага както на бизнеса, така и на центъра, за да разберат текущата позиция на компанията и да идентифицират бъдещите възможности и нужди.

Обикновено това ще включва проучване, проведено от експерти на Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub. Оценката ще диагностицира нуждите и готовността на компанията във връзка с цифровите технологии, и ще даде обратна връзка за нивото на зрялост и ще насочи клиента към допълнително съобразена помощ и съвети в рамките на екосистемата на хъба. Това ще включва препратки към признати доставчици от частния сектор (цифрови ИТ МСП, консултации и др.).

Цифровият хъб има основен фокус върху валидирането и демонстрацията на технологиите

По отношение на нивото на технологична готовност Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще се фокусира за услуги с около TRL 4-7, т.е. технология, утвърдена в лабораторен сценарий до демонстрация на прототип на системата в оперативна заобикаляща среда. Фокусът върху TRL 8-9 също може да бъде оправдан в някои случаи. Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub няма да адресира TRLs 1-3 - основни и приложни изследвания - освен по изключение, където има ясна и неудовлетворена нужда в рамките на клиентската база.

Лесният и икономически ефективен достъп до съоръженията за тестване, пилотиране и експериментиране ще играе ролята на централна роля при валидирането на технологиите.

Обучението и уменията са от съществено значение за изграждането на капацитет в бизнеса. Дейностите във връзка с обучението и уменията ще обхване целия спектър на заетостта. Студентите ще бъдат запознати с потенциала на цифровизацията и по-специално за приложимостта й и създаването на добавена стойност за био-базираните индустрии. Индустрията ще съобщава своята визия за бъдещи нужди и изисквания на академичните среди и Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще си сътрудничат в разработване на учебни програми, като общоевропейски магистърски курсове. Младшите докторанти ще могат да получават напреднало ниво за цифрово базирани стажове и служителите на всички нива ще имат достъп до курсове за надграждане на техните компетенции. Мениджърите също ще получат възможност да усъвършенстват уменията си и да получат компетенции за нови бизнес модели за ускоряване на цифровата трансформация на индустриите в региона.

Силно физическо присъствие

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub ще изгради и поддържа силна онлайн идентичност, но много от целевите потенциални клиенти все още не прилагат цифрови технологии в своите модели на производство. Поради това ще бъде от съществено значение Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub да има физическо присъствие в общностите, където са разположени тези компании, и активно да разузнава за бизнеса в региона. От друга страна физическата инфраструктура ще идентифицира и осъществи и контакт за лесен, отворен достъп до технологични активи - демонстрационни пилотни инсталации и съоръжения, изпитателни площадки, лабораторно оборудване и др.

Възпитание за дигитална култура

Бизнес аспекти - като бизнес модели, обучение и създаване на дигитална култура - са също толкова важна част от мисията и посланието на Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub, колкото и технологиите. Предприемаческото мислене ще трябва да се възпитава и да се делегират цифрови компетенции за служители на компаниите.

Достъп до финансиране като ключова услуга

Next-Gen-BIoTech Digital Innovation Hub, ще помага на МСП и стартиращите предприятия за достъп до регионално, национално и/ или европейско финансиране за използване на нови технологии, и в съответствие с регионалната стратегия за интелигентна специализация. Ще бъдат подпомогнати и подкрепени МСП да обяснят своите стратегии на банките и частни инвеститори, които често не разбират необходимостта от ниско-технологични компании да предприемат инвестиционни действия за цифрова трансформация, което изисква финансов ресурс. Подпомагането ще бъде и за проучване и съдействие за финансиране и привличане на инвеститори, подпомагане използването на Invest EU и други механизми и инструменти за финансиране; сътрудничество с консултативния център на Invest EU и ЕЕN мрежа за намиране на партньори и инвеститори.

Още новини