Начало Новини Актуално Обявена е процедура за финансиране на големи предприятия

Обявена е процедура за финансиране на големи предприятия

Актуално

Обявена е процедура за подбор на проекти BG161PO003-2.1.07 “Технологична модернизация в големи предприятия” към Приоритетна ос 2 на ОП „Конкурентоспособност”, област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, операция 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията”.

Основна цел: подкрепа на големите предприятия в България за постигането на технологична модернизация чрез насърчаване изпълнението на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната.

 

Общ бюджет на процедурата: 58 674 900 лв.

 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 7 септември 2010 г.

 

Минимални и максимални граници на общия размер на безвъзмездната финансова помощ:

- Минимален размер: 1 000 000 (един милион) лева.

- Максимален размер: 4 000 000 (четири милиона) лева.

 

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект не

трябва да надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

Общи критерии за допустимост на кандидатите

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които

отговарят на следните общи критерии:

 • Да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и
 • Да имат седалище в Република България, и
 • Да са предприятия, които не покриват изискванията за микро, малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (обн. ДВ 84/1999 г, посл. изм и доп. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г.), който е в съответствие с дефиницията за МСП на Приложение І към Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008, и
 • Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник.

 

Специфични критерии за допустимост на кандидатите

В допълнение на горепосочените общи критерии за допустимост, допустими за финансиране по настоящата процедура са кандидати, които:

 • имат минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009 г.) преди датата на обявяване началото на процедурата за набиране на проектни предложения.
 • са реализирали нетни приходи от продажби през последната приключена финансова година (2009 г.) равни на или надвишаващи 5 000 000 (пет милиона) лева.

 

Специфични критерии за недопустимост на кандидатите

Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ в случай, че:

 • покриват изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (обн. ДВ 84/1999 г, посл. изм и доп. ДВ, бр. 82 от 16.10.2009г.);
 • попадат в забранителните режими на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията и Регламент (ЕО) № 1998/2006, и конкретно основната им дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране се отнася до:
  • помощ в подкрепа на дейности от сектора на рибарството и аквакултурите, помощ в подкрепа на дейности в областта на първичното производство и търговия на селскостопански продукти помощ в подкрепа на дейности във въгледобивния сектор съгласно Регламент на Съвета №1407/2002; регионална помощ в подкрепа на дейности в стоманодобивния сектор12;
  • регионална помощ в подкрепа на дейности в корабостроителния сектор
  • регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна;

 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008 - Приложение Т към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.81. „Производство на захар”;

- 10.83 „Преработка на кафе и чай”;

- 10.9 „Производство на готови храни за животни”;

- 11.01. „Производство на спиртни напитки”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;__

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

- 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

- 11.05. „Производство на пиво”;

- 11.06. „Производство на малц”.

 

Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 24 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Видове проекти/допустими дейности:

 • Внедряване на права по интелектуална собственост, придобити от кандидата, като допустими са:
  • проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за които кандидатът е придобил правата по интелектуална собственост

или

  • проекти, свързани с внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, за които кандидатът ще придобие правата по интелектуална собственост от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин (с изключение на апорт) в рамките на проекта. В този случай, кандидатите следва да представят към проектните си предложения предварителен договор или договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост.

 

и/или

 

Внедряване на нов за кандидата продукт, процес, услуга или технология,

които са на пазара не повече от 2 (две) години преди обявяването на процедурата, като

допустими са:

 • проекти за закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, което води до внедряване на продукти, процеси, услуги или технологии, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо произвежданите/прилагани такива, и които все още не се прилагат/ произвеждат/ предлагат или са на пазара не повече от 2 (две) години преди обявяването на процедурата;

или

 • проекти за подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата, и които все още не се прилагат или са на пазара не повече от 2 (две) години преди обявяването на процедурата.

 

Допустимите дейности за инвестиции в активи включват:

 • Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, пряко свързани с производствения процес и неговото управление, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу;
 • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи -софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или непатентовани технически познания и др.

Допустимите дейности за услуги, свързани с изпълнението на проекта включват:

 • Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура - не повече от 10 000 (десет хиляди) лева;
 • Визуализация на проекта – не повече от 5 000 (пет хиляди) лева;
 • Одит на проекта - не повече от 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

В Търговско-промишлена палата - Стара Загора можете да получите повече информация и разяснения по процедурата за финансиране, както и консултации за подготовка на проектни предложения.

Адрес: град Стара Загора, ул. Г.С.Раковски 66

Тел. 042 626033, 626297

 

 

Още новини