Начало Новини Актуално Обява на Община Стара Загора за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в поземлен имот

Обява на Община Стара Загора за публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в поземлен имот

Актуално

Община Стара ЗагораНа 25.03.2020 г. от 10.00 часа да се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/ - 3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива, партер, три надземни нива и терасовиден етаж.

  • Начална тръжна цена 1 915 000 лева без ДДС
  • Депозит за участие 300 000 лева
  • Стъпка на наддаване 190 000 лева

Спечелилият търга е длъжен да разработи работен проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място, съгласно Решение № 10-00-1103/24.06.2019 г. на Кмета на Общината предварителен проект за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 12.00 часа на 23.03.2020 г., от Център за услуги и информация на общината - работно място № 5 и № 6, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б.с/ка на община Стара Загора: УниКредит Булбанк АД, ВIС код: UNCRBGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 23.03.2020 г.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg (ТЪРГОВЕ) И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

Още новини