Начало Новини Съобщения Обучиха общински служители за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в Общинска администрация Стара Загора

Обучиха общински служители за въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в Общинска администрация Стара Загора

Съобщения

В рамките на три ден в Общинска администрация Стара Загора се проведе първо специализирано обучение на служители във връзка с реализацията на Проект № BG05SFOP001-2.014-0001 Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация 2019-2020, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Добро управление, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и със съдействието на Института по публична администрация (ИПА). Специализираното обучение се проведе в реално време във виртуална класна стая в системата за обучения на ИПА, във връзка с въведените противоепидемични мерки, определени със заповедите на Министъра на здравеопазването, по повод епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в страната. В обучението взеха участие членовете на Групата за самооценка и служители, привлечени в процеса на извършване на самооценката, определени със заповед на кмета на общината. Лектор на обучението беше Ваня Събчева - сертифициран обучител към ИПА - София.

Общинска администрация Стара Загора започва самооценяване на дейността си чрез прилагане на модела Обща рамка за оценка (CAF) като инструмент за цялостно управление на качеството в публичния сектор. Дейността по самооценяване се подпомага от консултанти от националния CAF Ресурсен център към ИПА.

CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM), който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на хората в нея. Чрез CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, за набелязване и реализиране на мерки за подобряване на дейността й в различни сфери.

До настоящия момент 48 централни, областни и общински администрации са въвели модела. Общинска администрация Стара Загора е сред още 32 администрации, в които започва внедряването на Общата рамка за оценка - CAF (Common Assessment Framework). Целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията.
Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика ще насърчи непрекъснатото усъвършенстване на Община Стара Загора, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

За повече информация за модела CAF и за прилагането му в публичния сектор в България: https://www.ipa.government.bg/bg/caf/caf-2020/caf-2020.

 

Още новини