Начало Новини Актуално Обучение за медиатори

Обучение за медиатори

Актуално
1IMG a568c VЦентър по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора ви информира за провеждащото се в момента обучение за медиатори, организирано от БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА МЕДИАЦИЯ (БАМ), одобрена от Министерство на правосъдието на РБ за обучителна организация със Заповед №ЛС-04-1076/ 03.09.2011 г.
Учебната програма включва теоретична и практическа част, разпределени в три основни панела. Обучението в Първи и Втори панел включва теоретична и практическа част. В трети модул се провеждат само симулирани медиации.
Място на провеждане:
гр. Стара Загора, ул. Георги С.Раковски, №66, в залата на Търговско-промишлена-Стара Загора.
 
Курсовете за обучение са със съдържание и методология съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора ,издадена от министъра на правосъдието, обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от 27.04.2007 г., доп. ДВ, бр. 29 от 8.04.2011 г.

 

КАКВО Е МЕДИАЦИЯ?
Медиацията е доброволна, неформална и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице - медиатор, подпомага спорещите сами и по своя воля да постигнат взаимно приемливо споразумение.
КОГА Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията е приложима както между физически, така и между юридически лица на всеки етап от спора - непосредствено след възникването му, преди отнасянето му пред съда, както и във всеки етап на съдебното производство до постановяване на съдебния акт.
ЗА КОИ СПОРОВЕ Е ПРИЛОЖИМА МЕДИАЦИЯТА?
Медиацията може да се прилага за граждански спорове - имотни, парични, междусъседски, наемни, битови, потребителски, непозволено увреждане; търговски, трудови, семейни и административни спорове, както и наказателни спорове, в случаите предвидени в Наказателно-процесуалния закон.
 
За въпроси:
Център по медиация към Търговско-промишлена палата - Стара Загора
6000 Стара Загора, ул. Георги С. Раковски, 66
Технически координатор Светослава Павлова
тел. +359 42 626297, моб. +359 888 718677

a1 IMG 20180525 125939

 

Още новини