Начало Новини Актуално Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Общо събрание на членовете на Търговско-промишлена палата - Стара Загора

Актуално

Управителният съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружението на 27 май (четвъртък) 2021 г. от 17:00 ч., в отворено пространство на ресторанта на комплекс Зеленият хълм, Стара Загора, ул. Никола Икономов 6, при спазване на всички противоепидемчни изисквания, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Търговско-промишлена палата - Стара Загора за 2020 г.

2. Приемане на Насоки за дейността на Сдружението за 2021 г.

3. Приемане на Бюджет на Сдружението за 2021 г.

4. Избор на нови състави на Управителния и Контролния съвет

5. Разни

В т. Разни ще бъдат представени актуалните проекти, дейности и инициативи на Палатата, които са с пряка практическа полза за фирмите.

При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе в същия ден в 18:00 часа, на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Материалите за събранието са на разположение в офиса на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Ръководството на Търговско-промишлена палата - Стара Загора кани членовете на Палатата да вземат участие в Общото събрание. В съответствие с Устава и ЗЮЛНЦ, всеки член на Общото събрание има право на един глас, упражняван лично от лицето, вписано в търговския регистър или от негов упълномощен представител.

Регистрирането на делегатите ще започне от 16:30 часа и ще се извършва срещу документ за самоличност за лично представляващите дружествата и пълномощно (за упълномощените).

Членовете на Палатата трябва до 25.05.2021 г. да потвърдят участието си в Общото събрание чрез имейл до адрес office@chambersz.com или с обаждане на тел. 042 626297, 626033 или на 0888719677.

Документи за сваляне

Още новини