Начало Новини Актуално Общините ще печелят от рециклирането на отпадъците

Общините ще печелят от рециклирането на отпадъците

Актуално
Рециклиране на отпадъци

Промените в Закона за управление на отпадъците, касаещи оползотваряването на битови отпадъци, ще донесат директни финансови ползи за общините, смятат експерти от водещата компания за цялостни решения за рециклиране Recycling Bulgaria. Според тях, ползите ще произтекат главно от драстичното намаляване на разходите за депониране на твърди битови отпадъци.

С гласуваните вчера от Министерския съвет промени, Министерството на околната среда и водите предвижда да увеличи неколкократно таксите за депониране. За средно голяма община с количество боклук до 50 000 тона годишно, през 2013 година се предвижда такса от 30 лева на тон депониран отпадък с тенденция към покачване.

Законът предвижда депониране на не повече от 50% от твърдите битови отпадъци и  до 35% от органичната фракция.  Ако дадена община изпълни тези цели, тя може да бъде освободена до 100% от съответните начисления за депониране. Така през 2013 г. тази средно голяма община може да спести до 1,5 милиона лева годишно, изчисляват от Recycling Bulgaria.

Депонирането само на половината от общото количество боклук ще удължи почти двойно периода на използване на площадките за депониране на отпадъци. Законовите промени ще стимулират както потенциални инвеститори, така и общините, да търсят възможности за публично-частни партньорства по зелени проекти.

Практическата полза за гражданите е в по-ниската или поне непроменена такса смет. По-малкото количество депониран боклук естествено означава и по-чиста околна среда. 

Реализацията на съоръжение за преработване на битови отпадъци за средно голяма община с количество боклук от приблизително 50 000 тона годишно, струва между 3 и 4 млн. евро и трае близо 18 месеца. По-голямата част от този срок е свързан с организирането на административни въпроси по съответния проект, а едва 3-4 месеца трае самото изграждане на инсталацията. Нейните параметри и внедрена технология за преработване изцяло зависят от типа отпадък, който съответната община генерира.

Картина на рециклирането в България
По данни на Recycling Bulgaria, 2/3 от големите и 1/3 от средно големите общини вече имат конктретни цели или готови предпроектни проучвания по проекти за преработване на твърди битови отпадъци. Седем общини, сред които Карлово, Ботевград, Плевен, Силистра вече са в напреднала фаза по изграждане на рециклиращи центрове.

В градове като София, Пловдив, Ямбол и Търговище има вече действащи сепариращи инсталации. Преди дни официално заработи първият цялостен завод за механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци, изграден от Recycling Bulgaria. Подобни цялостни инсталации трябва да бъдат изградени във всички градове с над 100 000 т/г. отпадък, според действащите директиви.

Какъв боклук произвеждаме?
Морфология на отпадъка на голям български град обикновено представлява 50-60% органична фракция, 30-35% високо калорийна фракция, 7-10% рециклируеми фракции - хартия, пластмаса, метали и стъкло.
На много места в страната има практика на отделяне на рециклируеми като хартия, пластмаса, метали, стъкло, като технико-икономически аргументирано е сепарирането на не повече от 10% от общата маса на боклука.
Компостиране на отпадъка засега има само в Пловдив и Варна. За да се постигне заложената в нормативната база цел от 50%, е задължително ефективното третиране на биологичната фракция.

Какви са ползите от преработване на органичния отпадък?
При преработването на органичната част от боклука – 50-60% от общото количество, се извлича метан – средно 95м3 на тон. Биогазът е суровина, от която може да се произвежда електроенергия. По този начин преработващата инсталация може се захранва автономно, а остатъкът от електроенергия може да се реализира в националната електрическа мрежа.

С подобна инсталация предстои да бъде надграден завода за преработване на твърди битови отпадъци край Варна. От Recycling Bulgaria вече работят по проекта за анаеробна инсталация (KOMPOFERM®Systems), която да оползотворява и органични отпадъци. Технологията представлява третиране на боклука в безкислородна среда чрез суха ферментация, което значително намалява разходите.

Обработената биологична маса боклук има и други приложения. Освен за рекултивация на терени, тя би могла да бъде подложена на биологично сушене, като по този начин се превръща в алтернативен източник на гориво.
Като краен резултат количеството депонирани отпадъци може да се сведе до не повече от 5-8% от общото количество отпадък, какъвто е и случаят в някои от европейски държави.

Още новини