Начало Новини Актуално Община Стара Загора стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Община Стара Загора стартира кандидатстването за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Актуално

Министерство на регионалното развитие и благоустройството официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските/районните администрации.

Общият размер на средствата за Община Стара Загора е 50 000 000,00 лева с ДДС. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, достигане на клас на енергопотребление В на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове; постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Към настоящия момент едва 7% от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 г. и обновените) е в съответствие със съвременните изисквания за ЕЕ. Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия, 90% от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики - с класове на енергопотребление E, F и G.

Насоките за кандидатстване са публикувани на електронната страница на Община Стара Загора https://www.starazagora.bg/ секция Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I.

Крайният срок за подаване на документи в Община Стара Загора, партер - изток, стая № 1 от сдруженията на собствениците по настоящата процедура е 10.05.2023 г.

След приключването на този първи етап, ще има прием на проекти по втори етап от реализирането на подмярка Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. В него безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и ще стартира след края на текущата процедура, кандидатстването по ще приключи на 31.12.2023 г.

 

Още новини