Начало Новини Актуално Община Стара Загора ще проведе публичен търг, за учредяване право на строеж в имот с идентификатор 68850.515.679

Община Стара Загора ще проведе публичен търг, за учредяване право на строеж в имот с идентификатор 68850.515.679

Актуално

На 23.04.2021 г. от 10.00 часа в Зала № 1 на Общината ще се проведе публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Ст. Загора, за изграждане на сграда със застроена площ 523.14 кв. м, разгъната застроена площ /без сутерени/-3083.59 кв. м и разгъната застроена площ /със сутерени/ 4652.01 кв. м, включваща две подземни нива: подземен паркинг, места за паркиране, бистро; партер: магазини, изложбена зала, арт – кафе; три надземни нива: офиси; терасовиден етаж: многофункционална зала.

                   Начална тръжна цена                                                     1 380 000 лева без ДДС

                   Депозит за участие                                                            300 000 лева

                   Стъпка на наддаване                                                         138 000 лева      

1. Спечелилият търга е длъжен да разработи работен проект, който изцяло да бъде съобразен с класирания на първо място, съгласно Решение № 10-00-1103/24.06.2019 г. на Кмета на Общината предварителен проект за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора.

2. Участникът спечелил търга, може да внесе достигната на търга цена и на разсрочено плащане на три равни части, като първата вноска се извърши до 14 дни от датата на връчване на заповедта по чл. 70, ал.1 от НРПУРОС, втората вноска до четвъртия месец от датата на връчване на тази заповед и третата до осмия месец. От първата вноска ще се приспадне внесения депозит. При не плащане на цената в определените срокове, спечелилият участник губи правото за сключване на договор по предмета на търга, както и внесения депозит.

3. Договорът по предмета на търга ще се подпише от Кмета на общината след представяне на платежни документи за извършено плащане на цялата дължима сума, съгласно проведената тръжна процедура.

Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 12.00 часа на 21.04.2021 год. от Център за услуги и информация на общината – работно място № 5 и № 6, срещу 60 лева /с ДДС/, внесени в касата на община Стара Загора.

Депозитите за участие в търга се внасят само по б.с/ка на община Стара Загора:
"УниКредит Булбанк" АД,
ВIС код: UNCRBGSF,
IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 часа на 21.04.2021 год.

Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.

Допълнителна информация можете да получите на сайта на община Стара Загора:  http://starazagora.bg  (търгове) и на тел. 042/ 614 676

Още новини