Начало Новини Съобщения Община Стара Загора ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Община Стара Загора ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Съобщения

Община Стара Загора обявява на 29.09.2021 г. от 10.00 часа в зала 2 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ


№ по ред

Населено място, № на имота, местност

Площ на имота
/кв. м/

Начална тръжна цена/лева
/без ДДС/

Депозит /лева/

Стъпка за над- даване /лева/

1

гр. Стара Загора, застроен ПИ 68850.522.6067, УПИ LV6067 в кв. 4 - „Индустриален“, ведно с построените в него 2 броя едноетажни сгради

земя - 5 605
ЗП сграда 1-1 514
ЗП сграда 2 - 307

1 400 000
в т.ч. земя
850 000

300 000

140 000

2

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.147, УПИ ІX147 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

234

4 000

2 000

400

3

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.148, УПИ X148 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

245

4 200

2 100

420

4

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.149, УПИ XІ149 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

242

4 200

2 100

420

5

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.150, УПИ XІІ150 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

242

4 200

2 100

420

6

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.151, УПИ XІІІ151 в кв. 85 „Лозенец-разширение“ 

241

4 200

2 100

420

7

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.152, УПИ XІV152 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

252

4 300

2 150

430

8

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.156, УПИ XVІІ156 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

261

4 500

2 250

450

9

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.158, УПИ XІX158 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

248

4 300

2 150

430

10

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.159, УПИ XX159 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

252

4 300

2 150

430

11

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.164, УПИ XXV164 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

244

4 200

2 100

420

12

гр. Стара Загора, ПИ 68850.511.167, УПИ XXVІІІ167 в кв. 85 „Лозенец -разширение“ 

261

4 500

2 250

450

13

с. Борилово, УПИ IIобщ. в кв. 6

770

16 000

8 000 

1 600

14

с. Борилово, УПИ Iобщ. в кв. 17

1 000

19 000

9 500

1 900

15

с. Борилово, УПИ IIобщ. в кв. 17

870

16 000

8 000 

1 600

16

с. Борилово, УПИ IXобщ. в кв. 18

780

17 000

8 500

1 700

17

с. Борилово, УПИ IXобщ. в кв. 52

875

17 000

8 500

1 700

18

с. Борилово, УПИ Xобщ. в кв. 52

780

14 000

7 000

1 400

19

с. Казанка, УПИ - „Помпена станция“
в кв. 6

1 075

8 000

4 000

800

20

с. Казанка, Xобщ. в кв. 24

769

3 500

1 750

350

21

с. Казанка, УПИ XXобщ. в кв. 37

955

7 500

3 750

750

22

с. Казанка, УПИ XXXVIобщ. в кв. 37

780

6 000

3 000

600

23

с. Казанка, УПИ VIобщ.  в кв. 41

1 358

5 000

2 500

500

24

с. Казанка, УПИ VIIобщ. в кв. 41

1 488

5 500

2 750

550

25

с. Маджерито, УПИ II общ. в кв. 4

655

11 000

5 500

1 100

26

с. Маджерито, УПИ IIIобщ. в кв. 4

800

13 000

6 500

1 300

27

с. Маджерито, УПИ IVобщ. в кв. 4

920

15 000

7 500

1 500

28

с. Маджерито, УПИ X244 в кв. 41

920

16 500

8 250

1 650

29

с. Маджерито, УПИ XIII383 в кв. 44

1 139

20 000

10 000

2 000

30

с. Михайлово, застроен УПИ VII164, детска градина в кв. 11, ведно с построената в него едноетажна сграда /бивша ЦДГ/

Земя - 2 360
ЗП сграда - 242

15 000
в т.ч. земя
10 000

7 500

1 500

31

с. Михайлово, застроен УПИ Iобщежитие, пл. №№  162 и 163 в кв. 15, ведно с построената в него двуетажна сграда /бивша детска градина/

Земя - 1 620
ЗП сграда - 146.60
РЗП сграда - 293.20

13 000
в т.ч. земя
7 000

6 500

1 300

32

с. Михайлово, УПИ Iобщ. в кв. 45

1 566

7 000

3 500

700

33

с. Михайлово, застроен ПИ 583 в кв. 65, ведно с построената в него двуетажна сграда /бивша здравна служба/

Земя - 810
ЗП сграда - 79.40
РЗП сграда - 192.80

13 000
в т.ч. земя
4 000

6 500

1 300

34

с. Самуилово, застроен УПИ IXфурна. в кв. 11, ведно с построената в него едноетажна сграда /бивша фурна/

Земя - 140
ЗП сграда - 40

1 200
в т.ч земя 400

600

120

35

с. Самуилово, УПИ II в кв. 25

865

2 200

1 100

220

36

с. Самуилово, застроен УПИ II в кв. 25, ведно с построените в него сгради, както следва:
1. Полумасивна сграда на 1 етаж с пл. № 319;
2. Паянтова сграда на 1 етаж - склад с пл. № 318

       земя - 355
ЗП сграда  – 62.64
ЗП склад  – 27.88

3 000
в т.ч земя
1 000

1 500

300

37

с. Яворово, УПИ VII266 в кв. 45

1 050

5 500

2 750

550

38

с. Яворово, УПИ VIII266 в кв. 45

1 180

6 000

3 000

600

39

с. Яворово, УПИ IXобщ. в кв. 45

861

4 500

2 250

450

40

с. Яворово, УПИ VIII в кв. 52

1 480

7 500

3 750

750

41

с. Яворово, УПИ IX в кв. 52

1 400

7 000

3 500

700

Тръжната документация се предоставя на желаещите за участие до 12.00 часа на 27.09.2021 г., в Център за услуги и информация - работно място № 5 и № 6, срещу документ за закупена тръжна документация в размер на 60 лв. /с ДДС/ за всеки обект, внесени в касата на Общината.
Депозитите за участие в търга се внасят само по б. с/ка на община Стара Загора: "УниКредит Булбанк" АД, ВIС код: UNCR BGSF, IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387 до 16.00 ч. на 27.09.2021г.
Документите за участие се подават пред комисията, в деня на търга.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА САЙТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА http://starazagora.bg / ТЪРГОВЕ/ И НА ТЕЛ. 042/ 614 676

Още новини