Начало Новини Съобщения Община Стара Загорa процедура по документи за избор на външни независими оценители или оценителски екипи, регистрира

Община Стара Загорa процедура по документи за избор на външни независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти.

Съобщения

1.Процедурата се обявява на основание Заповед № 10-00-361 от 09.03.2021 год. на кмета на Община Стара Загора.

2.Целта на процедурата е:

     - да бъде организиран подбор на външни оценители /физически лица/ с необходимата професионална квалификация и опит.
     - формиране на списък с физически лица – външни експерти оценители.
     - сключване на договор за срок от три години с одобрените експерт – оценители за извършването на оценки на недвижими имоти.

3.Спечелилият участник се задължава да предоставя срещу заплащане експертни услуги, както следва:

   3.1. Оценка на имоти при отчуждаване.
   3.2. Оценка на незастроен УПИ в гр. Стара Загора.
   3.3. Оценка на незастроен УПИ в населените места на общината.
   3.4. Оценка на застроен УПИ в гр. Стара Загора и населените места на общината.
   3.5. Оценка на придаваеми части, включително и чрез замяна и УПИ с реализирано право на строеж във всички населени места.
   3.6. Оценка на сграда / апартамент.
   3.7. Оценка на отстъпено право на строеж, надстрояване и/ или пристрояване, право на прокарване и право на преминаване.
   3.8. Оценка на наем сгради и терени в регулация.
  
4. До участие се допускат физически и юридически лица отговарящи на следните условия:

   4.1. Да са физически лица с висше образование /“бакалавър“ или „магистър“/.
   4.2. Да са вписани в Регистъра на независимите оценители и да са получили сертификат за правоспособност за оценка на недвижими имоти.
   4.3. Да притежават опит минимум три година в изготвянето на оценки.
   4.4. Да нямат задължения към Държавата и Община Стара Загора по ЗМДТ към датата на подаване на документите за участие в конкурса.
   4.5. Да не са осъждани за престъпление по служба, за измама, корупция, или за участие в друг вид незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността

5.Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да съдържа:

    5.1. Заявление за участие по образец;
    5.2. Документ за самоличност – копие, заверено от участника /за физически лица/;
    5.3. Копие от документ за завършено висше образование /за физически лица/
    5.4. Копие на документи, удостоверяващи професионален опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/ и или друг/и документи, удостоверяващи професионален опит;   
    5.5. Декларация по образец /за физически или юридически лица/;
    5.6. Списък на независимите оценители, извършващи дейност чрез дружеството на независим оценител /за юридическите лица с приложение на легитимиращи и удостоверяващи опит и стаж документи за всеки един /;                          5.7. Сертификат /и/ за правоспособност на независим оценител, издаден от Камарата на независимите оценители /когато се кандидатства от името на дружество на независим оценител се прилагат сертификатите                                            на физическите лица - независими оценители, които работят за него и за поне един от управителите или член на управителния орган на дружеството./ за извършване на оценки на недвижими имоти;
    5.8. Автобиография съдържаща и:
            - списък на оценки на недвижими имоти извършени от оценителя за последните три години
            - референции
    5.9. Оферта по образец;

 6. Изисквания към оценките: определят се в Правилата за провеждане на процедурата;

     6.1. Срок за изготвяне – определят се в Правилата за провеждане на процедурата;  
     6.2. Валидност на оценките – 6 месеца от датата на изготвянето им от оценителя;
     6.3. Критерий за оценка на офертите – най-ниската претеглена стойност.
     6.4. Срок на договора за възлагане – 3 /три /год.

 7. Образци от нужните документи, условия и правила: www.starazagora.bg /нач.ст. ОБЯВЛЕНИЯ/.

 8. Комплектът документи да се представи в дирекция „Общинска собственост и стопанска политика”, стая № 617 в сградата на Община Стара Загора до 14 /четиринадесет/ дни от обявяването на процедурата.

 

                                                                           

Още новини