Начало Новини Актуално Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване

Актуално
община Стара Загора

Община Стара Загора на основание заповед № РД-25-2860/21.10.2010 г. на кмета на Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за Учредяване право на строеж в поземлен имот № 68850.518.46 /УПИ Іжс и пг, кв.14/, гр. Стара Загора, за изграждане на два броя обекти за стопанска дейност.


по
ред

Населено място, № на имота, квартал

Застроена и разгъната застр.площ
/кв.м./

Начална тръжна
цена /лева/

Депозит
/лева/

Стъпка  за наддаване
/лева/

Стара Загора УПИ І жс и пг, кв.14

1

ОСД 1

138.60

71 000

8 000

4 000

2

ОСД 2

110.00

56 000

6 000

3 000

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост,  както следва:по
ред

Населено място, № на имота, квартал

Площ на имота
/кв.м./

Начална тръжна
цена/лева
без ДДС/

Депозит
/лева/

Стъпка  за наддаване
/лева/

1.

гр. Стара Загора, УПИ VІІІ в кв.625 „Железник”

1055

60 000

6 000

3 000

2.

гр. Стара Загора, УПИ Х в кв.625 „Железник”

по кад.к.792
/по РП 800/

29 000

3 000

2 000

3.

гр. Стара Загора, УПИ ХІ в кв.625 „Железник”

по кад.к.818
/по РП 810/

30 000

3 000

2 000

4.

гр. Стара Загора, УПИ ХІІ в кв.625 „Железник”

1126

41 700

5 000

3 000

5.

с.Горно Ботево УПИ ХVІ-Автоспирка, кв.28, заедно с находящия се в имота   павилион , със застроена площ 48 кв.м

360

6 200

1 000

500

6.

с. Малка Верея, УПИ ІХ-497, кв.13

520

8 500

1 000

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: "Юробанк И ЕФ Джи България" АД, BIC код: BPBIBGSF; IBAN: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401 до 17.00 ч. на  11.11.2010г.
Търгът да се проведе на  15.11.2010г. от 10.00 часа в Зала “Фоайе“ на  Общината.                              
Тръжната документация да се предоставя на желаещите за участие в срок до 17.00 ч. на 11.11.2010г. от Център за услуги и информация на общината работно място 6, срещу 50 лева за всеки обект, внесени в касата на община Стара Загора.      
Подаването на необходимите документи,  се извършва в деня на търга в часа, обявен за начало на търга пред Комисията.
Допълнителна информация на тел. 042/ 614 676

Още новини