Начало Новини Актуално Община Стара Загора направи финансов отчет

Община Стара Загора направи финансов отчет

Актуално
Стара Загора

Общите приходи в община Стара Загора към 30.11.2010 година достигнаха 75 495 931 лева, от които приходи с държавен характер 47 988 022 лева и приходи с общински характер 27 507 909 лева. Спрямо уточнения годишен план 85 292 949 лева, общите приходи са изпълнени 88.51 на сто.

Очаквано изпълнение към края на годината на приходите в общинския бюджет е 81 230 000 лева – съобщи днес Цанка Ганева, директор на дирекция Финанси и бюджет на отчета за работата през 2010 година на общинското ръководство, съобщиха от пресцентъра на общината.
Спрямо уточнения годишен план 51 761 505 лева държавните приходи са изпълнени 92.71 на сто.
При уточнен годишен план за местни приходи 33 531 444 лева изпълнението е 27 507 909 лева - 82.04 на сто. От тях 1 360 160 лева е реализиран преходен остатък от предходната година и 26 147 749 лева са приходите от местни дейности за периода.
Очакваните постъпления от собствени приходи до края на година ще възлязат на 29 389 740 лева.
Погасена е главница по заеми в размер на 3 600 000 лева, от които 2 400 000 лева по сключения през 2005 година договор за банков кредит за финансиране на инвестиционни разходи и 1 200 000 лева към фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на проект по ОП Регионално развитие - обект Реконструкция на път ІV 66037 село Калояновец – село Ловец. По сключен договор с фонд ФЛАГ за кредит в общинския бюджет са постъпили 1 700 000 лева за финансиране на дейности по проект  За децата на Стара Загора – с отговорност и любов.
От събраните собствени местни приходи са предоставени временни безлихвени заеми от бюджета по извънбюджетна сметка в размер на 5 235 545 лева съгласно утвърдената в България методология за отчитане на разходите по одобрени проекти, финансирани със средства от структурните фондове на Европейския съюз, Кохезионния фонд и Националния фонд.
Отчетените разходи по бюджета на общината към 30.11.2010 година възлизат на 67 351 203 лева, от които държавни разходи – 45 017 943 лева и общински разходи – 22 333 260 лева.
Спрямо уточнения годишен план към 30 ноември 2010 година – 85 292 949 лева, изпълнението на общите разходи е 78.96 на сто, на държавните разходи е 86.97 на сто и на общинските разходи – 66.6 на сто.
От структурна гледна точка с най-висок относителен дял (47.18 %) от отчетените разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала, които са в общ размер 31 774 918 лева, или 85.9 % от планирания размер за годината.След тях са разходите за тещуща издръжка, които заемат 32.86 % относителен дял в общите разходи, и са в размер на 22 129 433 лева / 75.74% от разчета за годината/. Това са основно разходи за горива, енергия, храна, външни услуги, текущ ремонт,консумативи и други. Разходите за субсидии са в размер на 8 948 884 лева или 96.745 % от планираните за годината .За периода са изплатени лихви в размер на 104 429 лева по договори за инвестиционен кредит и за кредит с фонд ФЛАГ и 300 000 лева лихви по емисия на общински ценни книжа. Очакваният размер на неразплатеви разходи към 31.12.2010 година възлиза на 2 500 000 лева.
При уточнен размер на капиталовите разходи за годината – 12 187 152 лева към 30. 11. са усвоени 9 523 770 лева или 78.15 на сто.

Още новини