Начало Новини Актуално Община Стара Загора изгражда Областен информационен център с европейски средства

Община Стара Загора изгражда Областен информационен център с европейски средства

Актуално
Община Стара Загора

В Министерски съвет метът на Община Стара Загора проф. Светлин Танчев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП Техническа помощ за изграждане и фукциониране в Стара Загора на Областен информационен център (ОИЦ). Община Стара Загора ще получи близо 500 000 лв. за реализацията на този проект, по който е водеща организация.

С решение на Общински съвет - Стара Загора Община Стара Загора кандидатства за финансирането в партньорство с АРИР и Областна управа. Помещението за изграждането на центъра се намира на ул. Митрополит Методий Кусев 9, съобщиха от пресцентъра на общината.

Една от заложените дейности на центъра е организиране и провеждане на информационни събития и срещи в региона – екипът на ОИЦ, съвместно с партньорските организации, ще организира информационно събитие и/или среща във всяка от 11-те общини на регион Стара Загора веднъж на всеки 2 месеца. По време на информационните събития и срещи ще бъдат разпространявани печатните материали, подготвени от областния информационен център, както и тези, предоставени от ЦИО.

В края на всяка година ще бъде организирана и провеждана годишна регионална конференция, на която ще бъде представяно направеното за годината от Община Стара Загора и партньорите. Участници в годишната конференция ще бъдат бенефициенти по оперативните програми от Област Стара Загора. Областна администрация, в качеството си на партньор, ще представя обобщен отчет за напредъка в усвояването на средствата по оперативните програми в Област  Стара Загора. Участниците  – общини, НПО, МСП, търговски компании ще представят свои успешно реализирани или изпълнявани проекти, добри практики и често срещани проблеми. Като гости ще бъдат канени и представители на централните и регионалните власти, както и на управляващите органи на оперативните програми.

Събитията и срещите ще бъдат организирани и провеждани в тясно сътрудничество, пряка координация и участие на АРИР - Стара Загора, приемна структура на ЕИЦ от мрежата Европа Директно и на Областна администрация Стара Загора.

Областна администрация Стара Загора, чрез координаторът си, ще оказва институционална  подкрепа за подготовката на събитията и срещите в общините – съдействие при подготовката на писмата и поканите до общините;  институционална  подкрепа за подготовката на събитията и срещите с представителите на регионалните медии чрез предоставяне на зали и подкрепа за подготовката на събитията и срещите;  институционална  подкрепа за подготовката и реализацията на регионалните годишни конференции. При провеждането им координаторът на Областна администрация Стара Загора ще представя информация за изпълнените проекти по ОП на  територията на региона като общ бюджет, постигнати резултати и дългосрочни въздействия. Той ще участва и/или присъства на всички събития – при регистрацията на участниците, документирането им чрез снимков материал, раздаване на инфо-материали.

Участието на двамата координатори ще осигури възможността ОИЦ да бъде постоянно отворен за ползватели на място, тъй като само 2-ма души от екипа му ще пътуват за изнесените информационни събития и/или срещи.
Координаторите на двете партньорски организации ще съдействат при подготовката на междинните и финалните отчети.  

Избягването на дублирането на дейности на ОИЦ с тези на Европа Директно-Стара Загора (АРИР) е описано в сравнителната таблица, част от настоящият формуляр за кандидатстване. В общи линии може да бъде обобщено, че дейността на Европа Директно-Стара Загора обхваща много по-широк кръг целеви групи, в т.ч. деца от детските градини и ученици; основно хоризонталните политики на ЕС; широк кръг инициативи на ЕК и винаги са обвързани с годишните й приоритети.

В дейностите на центъра са още - Информационни събития и услуги за регионалните медии, Предоставяне на информационни услуги в офиса на ОИЦ заедно с необходимия брой екипи с експерти от  Европа Директно-Стара Загора. Услугите ще бъдат свързани с предоставянето на информация относно оперативните програми, възможностите за кандидатстване, текущи и предстоящи схеми за финансиране. Екипът на ОИЦ няма да предоставя услуги по подготовка на проекто-предложения на потенциални кандидати.

Ползвателите ще имат свободен достъп до интернет в обособен кът, както и до изданията, абонирани от ОИЦ.
Предстои ремонт на офиса, където ще бъдат обособени три работни места за екипа на ОИЦ в общо помещение с отделна голяма маса за провеждане на съвещания и кът за посрещане на ползватели на ОИЦ.

Екипът на Областния информационен център, съвместно с експерти от  Европа Директно-Стара Загора ще подготвя информационен бюлетин. Съдържанието на бюлетина ще бъде разделено тематично: представяне на УО на Оперативните програми, текущи и предстоящи схеми за финансиране, полезни линкове, често допускани грешки, представяне на успешни проекти и практики от региона. Бюлетинът ще бъде изготвян в е-вариант и на хартиен носител.

Още новини